Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibādhaka,【形】 避免的,傷害的。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibādhaka,【形】避免的,傷害的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibādhaka: vibādhaka(ti)
ဝိဗာဓက(တိ)
«vi+bādha+ṇvu.thī-nitea vibādhikā.vibā”ka-saṃ.vibāhaga-prā.»
[ဝိ+ဗာဓ+ဏြဳ။ထီ-၌ ဝိဗာဓိကာ။ ဝိဗာ”က-သံ။ ဝိဗာဟဂ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibādhaka:[adj.] preventing; doing harm.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibādhaka,(adj.) [fr.vibādha] doing harm to (-°),injuring,preventing Dāvs II.88.(Page 629)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBĀDHAKA:[a] ngăn cản,làm hại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibādhaka:ဝိဗာဓက(တိ)
[ဝိ+ဗာဓ+ဏြဳ။ထီ-၌ ဝိဗာဓိကာ။ ဝိဗာ”က-သံ။ ဝိဗာဟဂ-ျပာ။]
ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-လႈပ္ေခ်ာခ်ားေစ-တတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibādhaka:ဝိ-ဗာဓက (တိ) (ဝိ√ဗာဓ္+အက)
ႏွိပ္စက္သည္။ ညႇဥ္းဆဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,