Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viṭapa:m.[〃] 樹枝,枝.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viṭapa,【陽】 樹枝,樹杈,從樹枝垂下的根。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viṭapa,【陽】樹枝,樹杈,從樹枝垂下的根(the fork of a tree,a branch)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viṭapa: viṭapa(pu)
ဝိဋပ(ပု)
«viṭa+apa.ṭī.547.vaṭa+apa.va ṭati veṭhati etenāti viṭapo.ṇvādi.119.veṭati saddāyatīti viṭapo.kappadduma.viṭa+apa+a.viṭaṃ aññamaññavedhanaṃ apati gacchatīti viṭapo.pā,yo.321.viṭapa- saṃ.viṭava- prā,addhamāgadhī.»
[ဝိဋ+အပ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၇။ ဝဋ+အပ။ ဝ ဋတိ ေဝဌတိ ဧေတနာတိ ဝိဋေပါ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၉။ ေဝဋတိ သဒၵါယတီတိ ဝိဋေပါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဋ+အပ+အ။ ဝိဋံ အညမညေဝဓနံ အပတိ ဂစၧတီတိ ဝိဋေပါ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၂၁။ ဝိဋပ- သံ။ ဝိဋဝ- ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viṭapa:[m.] a branch; fork of a tree; the roots descending from branches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viṭapa,[cp.Epic Sk.viṭapa] the fork of a tree,a branch J.I,169,215,222; III,28; VI,177 (nigrodha°).(Page 620)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIṬAPA:[m] nhánh,rễ thòng xuống từ nhánh cái,nhánh có chỉa hai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viṭapa:ဝိဋပ(ပု)
[ဝိဋ+အပ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄၇။ ဝဋ+အပ။ ဝ ဋတိ ေဝဌတိ ဧေတနာတိ ဝိဋေပါ။ ဏြာဒိ။ ၁၁၉။ ေဝဋတိ သဒၵါယတီတိ ဝိဋေပါ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဋ+အပ+အ။ ဝိဋံ အညမညေဝဓနံ အပတိ ဂစၧတီတိ ဝိဋေပါ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၂၁။ ဝိဋပ- သံ။ ဝိဋဝ- ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
အခြ၊ သစ္ခြ၊ သစ္ပင္၏ခြဆုံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viṭapa:ဝိဋပ (ပ)
အခြ။ သစ္ခြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,