Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viñjha: viñjha(pu)
ဝိၪၩ(ပု)
«vidha+ya=vidhya.niggalāyuea viñjha-.vi+cye+a.ādiccagamanavirodhena viruddhaṃ cyāyatīti viñjho.ṭī.6va6.vana+.ṇvādi.48.vinjha-saṃ.viṃcya-prā,addhamāgadhī.viruddhaṃ cyāyatiç atha vā vi ijjhateti viñjho. a vi+indha,dittiyaṃ.amara,ṭī,2.3.»
[ဝိဓ+ယ=ဝိဓ်။ နိဂၢဟိတ္လာ၍ ဝိၪၩ-ၿပီးသည္။ ဝိ+ေစ်+အ။ အာဒိစၥဂမနဝိေရာေဓန ဝိ႐ုဒၶံ စ်ာယတီတိ ဝိေၪၩာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၆။ ဝန+စ်က္။ ဏြာဒိ။ ၄၈။ ဝိႏၩ-သံ။ ဝႎစ်-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိ႐ုဒၶံ စ်ာယတိ,အထ ဝါ ဝိ ဣဇၩေတတိ ဝိေၪၩာ။ ေနာက္နည္း အလို ဝိ+ဣႏၶဓာတ္၊ ဒိတၱိယံ။ အမရ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃။]
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Viñjha:1.Viñjha.See Vijjha.

2.Viñjha,Viñjhātavi. The Vindhyā mountains and the forests surrounding them,through which lay the road from Tāmalitti to Pātaliputta.Along this road Asoka travelled bearing the Bodhi tree (Mhv.xix.6; Dpv.xvi.2).This was also the road leading from Ceylon to Pātaliputta (Dpv.xv.87).Near the forest was a great monastery from which sixty thousand monks,led by Uttara,went to attend the Foundation Ceremony of the Mahā Thūpa (Mhv.xx.ix.40).At the foot of the mountain was a market town named Munda.DhA.iv.128 ; elsewhere,however e.g.Sp.iii.655,Viñjhātavi is described as agāmakam araññam.

The forest was the abode of petas.See,e.g.PvA.43,192,244.
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viñjha:ဝိၪၩ(ပု)
[ဝိဓ+ယ=ဝိဓ်။ နိဂၢဟိတ္လာ၍ ဝိၪၩ-ၿပီးသည္။ ဝိ+ေစ်+အ။ အာဒိစၥဂမနဝိေရာေဓန ဝိ႐ုဒၶံ စ်ာယတီတိ ဝိေၪၩာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆ဝ၆။ ဝန+စ်က္။ ဏြာဒိ။ ၄၈။ ဝိႏၩ-သံ။ ဝႎစ်-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိ႐ုဒၶံ စ်ာယတိ,အထ ဝါ ဝိ ဣဇၩေတတိ ဝိေၪၩာ။ ေနာက္နည္း အလို ဝိ+ဣႏၶဓာတ္၊ ဒိတၱိယံ။ အမရ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃။]
ဝိၪၩေတာင္၊ ေတာင္ဖီလာ။ (၎ေတာင္သည္ ဂဂၤါျမစ္ဝွမ္း၏ ေတာင္ဖက္၌ရွိ၍ အိႏၵယျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ မဇၩိမေဒသေခၚ ဂဂၤါျမစ္ဝွမ္းအရပ္ကို ခြဲျခားထားေသာ အေရွ႕ အေနာက္တည္ရွိသည့္ ေတာင္တန္းႀကီး ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယျပည္ရွိေတာင္တန္းႀကီး ၇-ခုအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဝိၪၩာဋဝိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viñjha:ဝိၪၥ် (ပ)
ဝိႏၶ်ေတာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,