Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññeyya:a.[vijānāti の grd.] 識らるべき,所識の,所知の,明瞭の,清徹の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññeyya,【形】 被感覺的。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññeyya,(grd.of vijānāti),【形】被識知的(to be recognized or apperceived)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññeyya: viññeyya(ti)
ဝိေညယ်(တိ)
«viññeyya+tta»
[ဝိေညယ်+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññeyya: viññeyya(ti)
ဝိေညယ်(တိ)
«vi+ñā+ṇya.vijeya-saṃ.viṇṇeya-prā.vinnea-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဉာ+ဏ်။ဝိေဇယ-သံ။ ဝိေဏၰယ-ျပာ။ ဝိေႏၷအ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññeyya:[adj.] to be perceived.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññeyya,(adj.) [grd.of vijānāti] to be recognized or apperceived (of the sense objects:cakkhu-viññeyya rūpa,etc.) D.I,245; M.III,291; A.III,377; IV,404 sq.415,430; Nd1 24.-- su° easily understood VvA.258.(Page 620)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑEYYA:[a] được thấu rõ,giác ngộ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viññeyya:Ứng tri,đáng bị biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññeyya:ဝိေညယ်(တိ)
[ဝိ+ဉာ+ဏ်။ဝိေဇယ-သံ။ ဝိေဏၰယ-ျပာ။ ဝိေႏၷအ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (အနက္ကို) သိေစတတ္ေသာ။ (၂) သိလြယ္- သိစြမ္းႏိုင္- ထင္ရွား- ေသာ။ (၃) သိအပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññeyya:ဝိေညယ်(တိ)
[ဝိေညယ်+တၱ]
သိအပ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññeyya:ဝိ-ေညယ် (တိ) (ဝိ√ဉာ+ဏ်)
သိသင့္သည္။ သိထိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,