Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññū:a.m.[Sk.vijña,BSk.vijñu] 有知,有智; 識者,智者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññū,【 形】 明智的,【陽】 智者。 ~ñutā,【 陰】 判斷力,青春期。 ~uppasattha,【形】 智者所贊美的。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññū,(cp.Sk.vijña),【形】明智的(intelligent,learned,wise),【陽】智者。viññutā,【陰】判斷力,青春期。viññuppasattha,【形】智者所贊美的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññū: viññū(pu)
ဝိညဴ(ပု)
«vi+ñā+rū.vijānituṃ sīlaṃyassaç vijānanasīloti vāviññū.rū.593.nīti,sutta.1119.vijānātītiviññū.rū,ṭī.52-nhā.vi+ñā+kū.5.39.vija- saṃ.vija- sakkatapiṭaka.viṇṇa,viṇṇu- prā.viṇṇā vinna- addhamāgadhadhī»
[ဝိ+ဉာ+႐ူ။ ဝိဇာနိတုံ သီလံယႆ,ဝိဇာနနသီေလာတိ ဝါဝိညဴ။ ႐ူ။ ၅၉၃။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၁၉။ ဝိဇာနာတီတိဝိညဴ။႐ူ၊ဋီ။၅၂-ႏွာ။ ဝိ+ဉာ+ကူ။ ေမာဂ္၅။၃၉။ ဝိဇ- သံ။ ဝိဇ- သကၠတပိဋက။ ဝိဏၰ၊ ဝိဏၰဳ- ျပာ။ ဝိဏၰာ ဝိႏၷ- အဒၶမာဂဓဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññū:[adj.] wise.(m.) a wise man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññū,(adj.) [cp.Sk.vijña] intelligent,learned,wise D.I,163; S.I,9; III,134; IV,41 sq.93,339; A.II,228; V,15; It.98; Sn.39,294,313,396,403; Ps.II,19,21; Miln.21; DA.I,18; VvA.87; PvA.130,226; Sdhp.45.‹-› DhA.III,395.(Page 619)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viññū:Intelligent,wise,learned,discreet
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑŪ:[a] khôn ngoan,trí thức [m] người trí --ñutā [f] sự nhận thức,tuổi dậy thì (con gái) --uppasattha [a] các bậc trí thức khen ngợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññū:ဝိညဴ(ပု)
[ဝိ+ဉာ+႐ူ။ ဝိဇာနိတုံ သီလံယႆ,ဝိဇာနနသီေလာတိ ဝါဝိညဴ။ ႐ူ။ ၅၉၃။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၁၉။ ဝိဇာနာတီတိဝိညဴ။႐ူ၊ဋီ။၅၂-ႏွာ။ ဝိ+ဉာ+ကူ။ ေမာဂ္၅။၃၉။ ဝိဇ- သံ။ ဝိဇ- သကၠတပိဋက။ ဝိဏၰ၊ ဝိဏၰဳ- ျပာ။ ဝိဏၰာ ဝိႏၷ- အဒၶမာဂဓဓီ]
ပညာရွိ- သိၾကားလိမၼာသူ..(က) ဘာသာစကားကို သိနားလည္သူ။ (ခ) ေကာင္း,မေကာင္းေသာ စကား,႐ုန္႔ရင္း,မ႐ုန္႔ရင္းေသာ စကားတို႔ကို သိနားလည္သူ။ (အက်ိဳးရွိ,မရွိ- သူယုတ္မာ,သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အက်င့္ႏွင့္စပ္- ေသာစကားကို သိႏိုင္သူ)။ (ဂ) ရြာသူအက်င့္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူ။ (ဃ) ကိုယ္,လက္ႏွီးေႏွာျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္သူ။ (င) စ်ာန္,မဂ္,ဖိုလ္တရားကို သိနားလည္သူ။ (စ) ပညာရွိ- သုခမိန္ (နတ္လူ)။ (ဆ) သစၥာ ၄-ပါးတရားကို သိၿပီးသူ။ (ဇ) ဘုရားအစရွိေသာ- ပညာရွိ- သူေတာ္ေကာင္း။ (စ်) ပညာရွိေသာ ကာဠဳဒါယီမေထရ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññū:ဝိညဴ (ပ)
ပညာရွိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññū:ဝိညဴ (တိ)
သိၾကားလိမၼာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,