Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāya:viññāyati,viññissati → vijānāti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāya,(vijānāti 的【獨】),知道了,學習了。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāya,(vijānāti 的【獨】),知道了,學習了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāya: viññāya(kri,vi)
ဝိညာယ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+ñā+tvā.vijāya-saṃ.»
[ဝိ+ဉာ+တြာ။ ဝိဇာယ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāya:[abs.of vijānāti] having known or learnt.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāya,& viññāyati see vijānāti.(Page 619)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viññāya:see vijānāti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀYA:([abs] của vijānāti) đã có biết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viññāya:suy nghĩ,sau khi suy nghĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāya:ဝိညာယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဉာ+တြာ။ ဝိဇာယ-သံ။]
သိ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāya:ဝိညာယ (အ-ကိတ္)
သိ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,