Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññātabba:viññātuṃ→vijānāti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññātabba,(vijānāti 的【潛】),應該被了解。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññātabba,(vijānāti 的【義】),應該被了解。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññātabba: viññātabba(na)
ဝိညာတဗၺ(န)
«viññātabba+tta»
[ဝိညာတဗၺ+တၱ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññātabba: viññātabba(ti)
ဝိညာတဗၺ(တိ)
«vi+ñā+tabba.vijātavya-saṃ.»
[ဝိ+ဉာ+တဗၺ။ ဝိဇာတဝ်-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññātabba:[pt.p.of vijānāti] what should be understood.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀTABBA:([ptp] của vijānāti) những điều nên hiểu biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññātabba:ဝိညာတဗၺ(တိ)
[ဝိ+ဉာ+တဗၺ။ ဝိဇာတဝ်-သံ။]
(၁) သိ- အပ္- သင့္- ထိုက္- ေသာ။ (၂) ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ။ (၃) သိတတ္ေသာ ပၪၥဝိညာဉ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññātabba:ဝိညာတဗၺ(န)
[ဝိညာတဗၺ+တၱ]
သိအပ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññātabba:ဝိညာတဗၺ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,