Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāta:a.[vijānāti の pp.] 所識の,識られたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāta,(vijānāti 的【過分】),已了解,已感覺,已知道。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāta,(vijānāti 的【過分】),已了解,已感覺,已知道(apperceived,(re)cognized,understood,cogitated)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāta: viññāta(ti)
ဝိညာတ(တိ)
«vi+ñā+ta.vijāta- saṃ.viṇṇāya- prā.viṇṇāta,vinnāya- addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဉာ+တ။ ဝိဇာတ- သံ။ ဝိဏၰာယ- ျပာ။ ဝိဏၰာတ၊ ဝိႏၷာယ- အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāta:[pp.of vijānāti] known; understood; perceived; recongized.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāta,[pp.of vijānāti] apperceived,(re)cognized,understood,cogitated (Cpd.37),learned Sn.323 (°dhamma,one who has recognized or understood the Dhamma); Vv 4418 (=viññāta-sāsana-dhamma VvA.192); J.I,2; Sdhp.429.-- Often in sequence diṭṭha suta muta viññāta to denote the whole range of the cognitional & apperceptional faculties (see muta),e.g.D.III,232; Sn.1086,1122.(Page 619)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀTA:(pp của vijānāti) thông hiểu,hiểu thấu,tinh tường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viññāta:hiểu được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāta:ဝိညာတ(တိ)
[ဝိ+ဉာ+တ။ ဝိဇာတ- သံ။ ဝိဏၰာယ- ျပာ။ ဝိဏၰာတ၊ ဝိႏၷာယ- အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သိ-မွတ္- အပ္ေသာ၊ (၂) ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ၿပီးေသာ။ (န) (၃) (က) သိ- ဆင္ျခင္- ျခင္း (အာဝဇၨန္း)။ သိ- ဆင္ျခင္- တတ္ေသာ အာဝဇၨန္း။ (၄) ထင္ရွားေသာ။ (၁) သိ- မွတ္- အပ္ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ဝိညာတဂုဏ- လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāta:ဝိညာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဉာ+တ)
သိအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,