Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāpeti:[vijānāti の caus.Sk.vijñāpayati] 知らせる,教える,教授す.grd.viññāpaya; pp.viññāpita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāpeti,(vi + ñā + āpe),告知,教,暗示。 【過】 ~esi。 【過分】 ~pita。【獨】 ~petvā。 【現分】 ~penta。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāpeti,(vi+ñā+āpe),告知,教,暗示,乞討(to address,inform,instruct; to appeal to,to beg)。【過】viññāpesi。【過分】viññāpita。【獨】viññāpetvā。【現分】viññāpenta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāpeti: viññāpeti(kā,kri)
ဝိညာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+ñā+ṇāpe+ti.vijāpayati- saṃ.viṇṇavai- prā.viṇṇavei- addhamāgadhana.»
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ဝိဇာပယတိ- သံ။ ဝိဏၰဝဣ- ျပာ။ ဝိဏၰေဝဣ- အဒၶမာဂဓန။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāpeti:[vi + ñā + āpe] informs; teaches; intimates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāpeti,[Caus.II.of vijānāti] to address,inform,teach,instruct; to give to understand; to appeal to,to beg Vin.I,54; IV,264; D.I,251; J.III,72 (to intimate); Miln.229; VvA.72,181.-- pp.viññāpita.(Page 619)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viññāpeti:see vijānāti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀPETI:(vi+nā+āpe) báo cáo,giảng dạy,thông tin [aor] --esi [pp] --pita [abs] --petvā [prp] --penta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāpeti:ဝိညာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+တိ။ ဝိဇာပယတိ- သံ။ ဝိဏၰဝဣ- ျပာ။ ဝိဏၰေဝဣ- အဒၶမာဂဓန။]
(၁) သိေစ၏။ (၂) (က) သိေစ၏။ (ခ) ေတာင္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāpeti:ဝိညာေပတိ (ကာ) (ဝိ√ဉာ+ဏာေပ)
သိေစ၏။ သင္ျပ၏။ ေတာင္းပန္၏။
ကုေလသု ဝိညာေပတြာ ဘုၪၨေႏၲာ၊ ဒါယကာတို႔အိမ္၌ ေတာင္း၍ စားလ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,