Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāpaya:a.[viññāpeti の grd.] 教えらるべき.cf.du-viññāpaya 難教の,難化の.su-viññāpaya 易教の,易化の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāpaya,【形】 易受指令影響的。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāpaya,(grd.of viññāpeti),【形】易受指令影響的(accessible to instruction)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāpaya: viññāpaya(ti)
ဝိညာပယ(တိ)
«vi+ñā+ṇāpaya+a.vijāpya- saṃ.»
[ဝိ+ဉာ+ဏာပယ+အ။ ဝိဇာပ်- သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāpaya:[adj.] accessible to instruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāpaya,(adj.) [grd.of viññāpeti,=*viññāpya] accessible to instruction; only in cpds du° & su° indocile & docile S.I,138; D.II,38; Nd2 2353; Ps.I,121; II,195; Vbh.341.(Page 619)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀPAYA:[a] có thể hiểu được,huấn thị,lời giáo huấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāpaya:ဝိညာပယ(တိ)
[ဝိ+ဉာ+ဏာပယ+အ။ ဝိဇာပ်- သံ။]
သုဝိညာပယ- ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāpaya:ဝိညာပယ (တိ)
သိေစရာေသာ။ သင္ျပရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,