Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāpana:a.viññāpanī f.[<viññāpeti] 令知の,教授する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāpana,【中】 通知,介紹。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāpana,(‹viññāpeti),【中】通知,介紹( instructing,informing )。viññāpanī,【陰】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāpana: viññāpana(ti)
ဝိညာပန(တိ)
«viññāpana+tta.- bhāvappadhāna.»
[ဝိညာပန+တၱ။ တစ္နည္း- ဘာဝပၸဓာန။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāpana: viññāpana(ti)
ဝိညာပန(တိ)
«vi+ñā+ṇāpe+yū.thī-nitea viññāpanāç viññāpanī.vijāpana- saṃ.viṇṇavaṇā,vinnavanā- prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+ယူ။ ထီ-၌ ဝိညာပနာ,ဝိညာပနီ။ ဝိဇာပန- သံ။ ဝိဏၰဝဏာ၊ ဝိႏၷဝနာ- ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāpana:[nt.] information; introduction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāpana,(adj.) [fr.viññāpeti] instructing,informing A.II,51,97.-- f.viññāpanī instructive,making clear (of speech) D.I,114 (atthassa viññāpaniyā=viññāpanasamatthāya DA.I,282); A.III,114; Dh.408 (=attha° DhA.IV,182); Sn.632.(Page 619)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀPANA:[nt] sự báo cáo,sự giới thiệu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāpana:ဝိညာပန(တိ)
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+ယူ။ ထီ-၌ ဝိညာပနာ,ဝိညာပနီ။ ဝိဇာပန- သံ။ ဝိဏၰဝဏာ၊ ဝိႏၷဝနာ- ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သိေစတတ္ေသာ (တရား)။ (ထီ၊န) (၂) သိေစျခင္း။ (၃) ျဖစ္ေစျခင္း။ (၄) သိေစ- ေတာင္း- ျခင္း။ (၅) သိေစေၾကာင္းေစတနာ။ (၆) ဝယ္- လဲလွယ္- ျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāpana:ဝိညာပန(တိ)
[ဝိညာပန+တၱ။ တစ္နည္း- ဘာဝပၸဓာန။]
သိေစတတ္သည္၏ အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāpana:ဝိညာပန (န)
သိေစျခင္း။
အတၳႆ ဝိညာပနာယ၊ အနက္ကို သိေစျခင္းငွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāpana:ဝိညာပန (တိ)
သိေစသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,