Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viññāpaka:a.[<viññāpeti] 知らしめる,教授者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viññāpaka,【陽】 很會指導。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viññāpaka,(fr.viññāpeti),【形】【陽】很會指導(clever in instruction,able to instruct)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāpaka: viññāpaka(ti)
ဝိညာပက(တိ)
«vi+ñā+ṇāpe+ṇvu.thī-nitea viññāpikā.vijāpaka- saṃ.»
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိညာပိကာ။ ဝိဇာပက- သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viññāpaka:[m.] clever in instruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viññāpaka,(adj.) [fr.viññāpeti] clever in instruction,able to instruct S.V,162=Miln.373; It.107.(Page 619)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIÑÑĀPAKA:[3] người thông thạo về giáo lý,lý thuyết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāpaka:ဝိညာပက(တိ)
[ဝိ+ဉာ+ဏာေပ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိညာပိကာ။ ဝိဇာပက- သံ။]
(၁) သိေစတတ္ေသာ၊ ဥူ။ (၂) ေတာင္းေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāpaka:ဝိညာပက (တိ)
သိေစႏိုင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,