Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viññāṇañcāyatana: viññāṇañcāyatana(na)
ဝိညာဏၪၥာယတန(န)
«viññāṇañca+āyatana.vijānānantyāyatana-sakkatapiṭaka.»
[ဝိညာဏၪၥ+အာယတန။ ဝိဇာနာနႏၲၽာယတန-သကၠတပိဋက။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
viññāṇañcāyatana:'sphere of boundless consciousn is a name for the 2nd meditiative absorption in the immateria sphere (s.jhāna,6).
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viññāṇañcāyatana:thức vô biên xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viññāṇañcāyatana:ဝိညာဏၪၥာယတန(န)
[ဝိညာဏၪၥ+အာယတန။ ဝိဇာနာနႏၲၽာယတန-သကၠတပိဋက။]
(၁) ဝိညာဏၪၥာယတနအာ႐ုံ၊ အဆုံးအပိုင္း အျခားမရွိေသာ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဉ္ဟူေသာ တည္ရာအာ႐ုံ။ (၂) ဝိညာဏၪၥယတနစ်ာန္၊ အဆုံး အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဉ္လွ်င္ တည္ရာအာ႐ုံရွိေသာ ဒုတိယာ႐ုပၸစ်ာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viññāṇañcāyatana:ဝိညာဏၪၥာယတန (န)
ပထမာ႐ုပၸဝိညာဏ္တည္းဟူေသာ အဆံုးမရွိေသာ အာ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,