Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veyyattiya,【中】 明朗,成就。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veyyattiya,Veyyattika,(fr.veyyatti= viyatti)【中】明朗,成就(distinction,lucidity; accomplishment)。paññāveyyattiya,智成就。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veyyattiya:[nt.] lucidity; accomplishment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veyyattiya,(nt.) [abstr.form (°ya=°ka) fr.veyyatti= viyatti] distinction,lucidity; accomplishment D.III,38 (paññā° in wisdom); M.I,82,175; II,209.(Page 649)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEYYATTIYA:[nt] sự trong sáng,tinh thần sáng suốt,tài năng,sự hoàn thành
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veyyattiya:ေဝယ်တၱိယ (န) (ဝိယတၱိ+ဏ်)
ထင္ရွားျခင္း။ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ျခင္း။ ထက္ျမက္သည္၏ အျဖစ္။ အစြမ္းသတၱိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,