Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
veyyāvacca:n.[cf.BSk.vaiyāvṛtya] 仕事,営事.-kara 執事人.-karā,-kārikā 女中頭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veyyāvacca,【中】 責任,服務,傭金。 ~kara,【陽】 ~yāvatika,【陽】 隨從,仆人,等候的人。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veyyāvacca,【中】責任,服務,傭金(service,attention,rendering a service; work,labour,commission,duty)。veyyāvaccakara,【陽】veyyāvatika,【陽】執事人(佛教僧團有十七種執事人),隨從,仆人,等候的人。gihiveyyāvacca,【中】為在家人服務。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veyyāvacca:[nt.] duty; service; commission.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veyyāvacca,(nt.) [corresponds to (although doubtful in what relation) Sk.*vaiyā-pṛtya,abstr.fr.vyāpṛta active,busy (to pṛ,pṛṇoti)=P.vyāvaṭa; it was later retranslated into BSk.as vaiyāvṛtya (as if vi+ā+vṛt); e.g.Divy 54,347; MVastu I.298] service,attention,rendering a service; work,labour,commission,duty Vin.I,23; A.III,41; J.I,12 (kāya°); VI,154; SnA 466; VvA.94; ThA.253.--°kamma doing service,work J.III,422; --°kara servant,agent,(f.) housekeeper J.III,327; VvA.349; °-kārikā (f.) id.PvA.65.-- Cp.vyappatha.(Page 649)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEYYĀVACCA:[nt] phận sự,sự giúp đỡ,nhiệm vụ --kara [3] --ỳavatika [3] người hầu hạ,phục dịch,nôlệ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veyyāvacca:ေဝယ်ာဝစၥ (န) (ဝိ+အာ√ဝတၱ္+ဏ်)
အမႈႀကီးငယ္။ အမႈႀကီးငယ္ကို ရြက္ေဆာင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,