Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
veyyākaraṇa:[=vyākaraṇa] ① n.解答,解説,記説,記別,授記 [九分教の一] ② m.文法,文典,文典家.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veyyākaraṇa,【中】 解釋。 【陽】 懂文法者,東得講解文法的人。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veyyākaraṇa,(=vyākaraṇa),【中】解釋(answer,explanation,exposition)。【陽】懂文法者,懂得講解文法的人(one who is expert in explanation or answer,a grammarian)。cattāro pañha-vyākaraṇā四記答(four ways of answering questions)︰ekaṁsa-vyākaraṇīyo pañho 決定記論(或應一向記問——有的問題應予明確、決定的回答)(there are questions requiring a direct answer),vibhajja-vyākaraṇīyo pañho 分別記論(或應分別記問——有的問題應分不同的情況,予以分別不同的解答)(there are questions requiring an explanation),paṭipucchā-vyākaraṇīyo pañho 詰問記論(或應反詰記問——有的問題應以反問的方式,逐步引導,使其明白)(there are questions to be answered by counter-questions)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veyyākaraṇa:[nt.] explanation.(m.),one who knows grammar or how to explain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veyyākaraṇa,(m.nt.) [=vyākaraṇa] 1.(nt.) answer,explanation,exposition D.I,46,51,105,223; II,202; A.III,125; V,50 sq.; Sn.352,510,1127; Pug.43,50; Miln.347; DA.I,247.-- 2.(m.) one who is expert in explanation or answer,a grammarian D.I,88; A.III,125; Sn.595; Miln.236; SnA 447.(Page 649)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
veyyākaraṇa:ký thuyết,một trong chín chi phần giáo lý
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veyyākaraṇa:ေဝယ်ာကရဏ (ပ)
ဗ်ာက႐ုိဏ္းဆရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veyyākaraṇa:ေဝယ်ာကရဏ (တိ)
အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ အနက္ကို ေဟာတတ္သည္။ဝိယတၱိ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veyyākaraṇa:ေဝယ်ာကရဏ (န)
ေျဖဆိုျခင္း။ ေျဖၾကားျခင္း။ ေဟာၾကားျခင္း။ ကစၥည္းသဒၵါက်မ္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ဗ်ာက႐ုိဏ္းက်မ္း။ ဂါထာမရွိ အေမးအေျဖႏွင့္ တကြေသာ ေဝယ်ာက႐ုိဏ္းတရားေတာ္။ ဂါထာမဖက္စုဏၰိယသက္သက္ျဖစ္ေသာ တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,