Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vessa:m.[Sk.vaiśya] 毘舎,庶民族 [農,商等] .-kula 庶民族,毘舎の家柄.f.vesī,vessī.cf.vesiyāna,vessāyana.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
vessa:吠舍, 吠奢,鞞舍,毗舍
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vessa,【陽】 毗舍(印度四大階級的第三等級成員)。(p306)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vessa,(梵Vaisya),【陽】吠舍(印度四大階級的第三級成員,從事農、牧、工、商等生產事業的一般平民階級)、毘舍、吠奢、鞞舍、商估(merchant)、工師(technician)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vessa:[m.] a member of the third social grade.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vessa,[cp.Vedic vaiśya,a dial.(local) word] a Vaiśya,i.e.a member of the third social (i.e.lower) grade (see vaṇṇa 6),a man of the people D.III,81,95 (origin); S.I,102,166; IV,219; V,51; A.I,162; II,194; III,214,242; Vbh.394; DA.I,254 (origin).-- f.vesī (q.v.); vessī (as a member of that caste) D.I,193; A.III,226,229.(Page 651)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VESSA:[m] giai tầng thứ ba của xã hội Ấn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vessa:thương nhân,thương gia
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vessa:ေဝႆ (ပ) (√ဝိသ္+ဏ်)
ကုန္သြယ္လယ္လုပ္သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,