Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Verambhavāta,【陽】 風在高海拔吹。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Verambhavāta,【陽】(高海拔之)毘嵐風,旋猛風。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
verambhavāta:[m.] a wind blowing in high altitudes.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VERAMBHAVĀTA:[m] gió thổi lên cao độ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
verambhavāta:đồng vui
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
verambhavāta:ေဝရမ႓-ဝါတ (ပ)
ျပင္းစြာေသာ ေလ။ ေလဆင္ႏွာေမာင္း။ ေဝရမ႓အမည္ရွိေသာ ေလေဗြ။ ယူဇနာ၏ အထက္၌ ျဖစ္ေသာ ေလ။
ေဝရမ႓ဝါတမုေခ၊ ေဝရမ႓ေလဝ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,