Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
veramaṇī:f.[<viramaṇa.cf.BSk.vīramaṇī] 離,離れること.pāṇātipātā ~ 離殺生,殺生よりの離,不殺生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veramaṇī,【陰】 禁止。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veramaṇī,(‹viramaṇa; cp.the odd form BSk.vīramaṇī) ,【陰】禁止(abstaining from (veramaṇī-),abstinence)。KhA.24.:tāva veraṁ maṇatīti veramaṇī,veraṁ pajahati,vinodeti,byantīkaroti,anabhāvaṁ gametīti attho. Viramati vā etāya karaṇabhūtāya veramhā puggaloti,vi-kārassa ve-kāraṁ katvā veramaṇī.(「離」乃壓倒怨敵,是舍棄、除去、消滅怨敵使令不存在之義;或者〈就如〉有人藉由器具離怨敵。由vi-字誦成ve-字而成離。)KhA.24~25.:Atthato pana veramaṇīti kāmāvacarakusalacittasampayuttā virati,sā(=PTS yā) pāṇātipātā viramantassa “yā tasmiṁ samaye pāṇātipātā ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṁ anajjhāpatti velā-anatikkamo setughāto”ti evamādinā (vibha.704) nayena vibhaṅge vuttā.(從義上,(所謂)的『離』乃欲界善心相應的離。在《分別論》所說的:『在那離殺生之時,他遠離、離、回避殺生,無所作、不作為、不違犯,破(惡之)橋。』
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
veramaṇī: 戒除
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veramaṇī:[f.] abstinence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veramaṇī,(f.) [fr.viramaṇa; cp.the odd form BSk.vīramaṇī,e.g.Jtm.213] abstaining from (-°),abstinence A.II,217,253; V,252 sq.304 sq.; Sn.291; Pug.39,43; Vism.11; KhA 24; DhA.I,235,305.(Page 650)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
veramaṇī:Abstinence
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
veramaṇī:sự kiêng tránh,sự cữ kiêng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veramaṇī:ေဝရမဏီ (ဣ) (ဝိရမဏ+ဏီ)
ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,