Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vega:m.[〃<vij] 急動,衝動,速力.instr.vegena,vegasā 急速に,急に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vega,【陽】 力量,速度,速率,推動力。(p304)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vega,(cp.Vedic vega,fr.vij to tremble),【陽】力量,速度,速率,推動力(quick motion,impulse,force; speed,velocity )。vātavega,風速。visavega,毒力。kammavega,業力。Instr.vegasā,vegena(adv.)。Cp.saṁvega.。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vega:[m.] force; speed; velocity; impulse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vega,[cp.Vedic vega,fr.vij to tremble] quick motion,impulse,force; speed,velocity S.IV,157; A.III,158 (sara°); Sn.1074; Miln.202,258,391; PvA.11,47 (vāta°),62 (visa°),67,284 (kamma°); Sdhp.295.-- Instr.vegena (adv.) quickly DhA.I,49; another form in same meaning is vegasā,after analogy of thāmasā,balasā etc.e.g.J.III,6; V,117.-- Cp.saṁ°.(Page 646)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEGA:[m] sức mạnh,tốc lực,sức mau lẹ,sức đẩy tới
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vega:ေဝဂ (ပ) (√ဝိဇ္+ဏ)
အဟုန္။ လ်င္ျခင္း။
ေဝဂံ,ေဝေဂန ေဝဂသာ၊ လ်င္စြာ။ လ်င္ျမန္စြာ။ လ်င္ေသာ အဟုန္ျဖင့္။ အေဆာတလ်င္။ အလ်င္တေစာ။ ေဝဂံ ဇေနတြာ၊ အဟုန္ကို ျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,