Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vedayita:a.[vedeti の pp.=vedita] 感受せる,受,覺受,経験せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vedayita:a.[vedeti の pp.] 感受した,受,覺受,経験した.=vedita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vedayita,【中】 受,感覺,經驗。(p304)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vedayita,【中】受,感覺,經驗。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vedayita:[nt.] feeling; experience.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vedayita,[pp.of vedeti] felt,experienced S.I,112; II,65; III,46; A.II,198; IV,415; Vism.460.(Page 648)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEDAYITA:[nt] sự cảm giác,sự thí nghiệm,sự từng trải qua
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vedayita:sự cảm thọ,tình trạng cảm thọ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vedayita:ေဝဒယိတ (န)
ခံစားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vedayita:ေဝဒယိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ခံစားအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,