Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vedanā:f.[Sk.BSk.〃] 受,(苦楽の)感受作用,苦痛.vedanakkhandha 受蘊.vedana-atta 痛悩者,痛苦者.vedanānupassanā 受隨念.vedanā-upekkhā 受捨.vedanākāya 受身.vedanāgata 受の類.vedanāttika 受三法.vedanānānatta受種々.vedanāsamudaya 受の集,原因.vedanāsamosaraṇa 受に等趣す.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vedanā,【陰】 受,痛苦,感覺。 ~kkhandha,【陽】 受蘊。(p304)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vedanā,(‹vid經驗),【陰】受,痛苦,感覺。vedanākkhandha,【陽】受蘊。《雜阿含468經》:「有三受,苦受、樂受、不苦不樂受。觀於樂受,為斷樂受貪使故,於我所修梵行,斷苦受瞋恚使故,於我所修梵行,斷不苦不樂受癡使故,於我所修梵行。」M.140./III,242.:Sukhavedaniyaṁ,bhikkhu,phassaṁ paṭicca uppajjati sukhā vedanā.So sukhaṁ vedanaṁ vedayamāno ‘sukhaṁ vedanaṁ vedayāmī’ti pajānāti.(比丘!由於應感受樂之觸而生樂受。他正在感受樂受時,了知「我感受樂受」)。vedanādikkhandhattayaṁ﹐受等三蘊(即受、想、行三蘊)。M.A.59./III,114.︰Ettha ca kāyikacetasikavasena dve veditabbā. Sukhādivasena tisso,indriyavasena sukhindriyādikā pañca,dvāravasena cakkhusamphassajādikā cha,upavicāravasena “cakkhunā rūpaṁ disvā somanassaṭṭhāniyaṁ rūpaṁ upavicaratī”ti-ādikā aṭṭhārasa,cha gehassitāni somanassāni,cha nekkhammasitāni somanassāni,cha gehassitāni domanassāni,cha nekkhammasitāni domanassāni,cha gehassitā upekkhā,cha nekkhammasitāti evaṁ chattiṁsa,tā atīte chattiṁsa,anāgate chattiṁsa,paccuppanne chattiṁsāti evaṁ aṭṭhavedanāsataṁ veditabbaṁ.( 二受︰身與心之感受。三受︰處於樂(、苦、舍)。五受︰處於根,樂(、苦、悅、憂、舍)根。六受︰處於門,眼見色等所生。十八受︰處於近伺(察),眼見色生悅等,近伺(察)色。三十六受︰六種在家生活有關之悅受,六種出離之悅受;六種在家生活有關之憂受,六種出離之憂受;六種在家生活有關之舍受,六種出離之舍受。百八受︰過去三十六受,未來三十六受,現在三十六受。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Vedanā:受;(苦樂的)感受作用(PS:vedanā-nupassanā 受隨念)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vedanā:'feeling',sensation,is the 2nd of the 5 groups of existence (s.khandha II).According to its nature,it may be divided into 5 classes:(1) bodily agreeable feeling (kāyikā sukhā -vedanā = sukha); (2) bodily disagreeable feeling (kāyikā dukkhā-vedanā = dukkhā); (3) mentally agreeable feeling (cetasikā sukhā -vedanā = somanassa); (4) mentally disagreeable feeling (cetasikā dukkhā-vedanā = domanassa); (5) indifferent or neutral (adukkha-m-asukhā vedanā = upekkhā,q.v.).

With regard to the 6 senses,one distinguishes 6 kinds of feeling:feeling associated with seeing,hearing,smelling,tasting,bodily impression and mental impression.The textual wording of it is 'feeling arisen through visual contact' (cakkhu-samphassajā vedanā; S.XXII,55; D.22),etc.

Feeling is one of the 7 mental factors inseparably associated with all consciousness whatever,s.nāma.In the formula of the dependent origination (paṭiccasamuppāda,q.v.),feeling is the condition for the arising of craving (taṇhā).The above-mentioned 5 kinds of feeling are enumerated amongst the 22 faculties (indriya,q.v.).- See M.59; Contemplation of Feeling (Vedanā Saṃyutta),by Nyanaponika Thera (WHEEL 303/304).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vedanā:[f.] pain; sensation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vedanā,(f.) [fr.ved°: see vedeti; cp.Epic Sk.vedanā] feeling,sensation (see on term,e.g.Cpd.14 Mrs.Rh.D.B.Psy.ch.iv.) D.I,45; II,58 (cp.Dial.II.54),66; III,58,77,221,228,238 (°upādāna); S.III,86 sq.; A.I,39,122,141; II,79,198,256; III,245 sq.450; IV,301,385; Kh III,(tisso v.); Sn.435,529,739,1111; Nd1 109; Nd2 551 (tisso v.); Ps.I,6,50 sq.145 sq.153 sq.; II,109 sq.181 sq.; Vbh.135 sq.294,401,403 sq.; Dhs.3,1348; Nett 27,65 sq.; 83,123,126; Tikp 246,317 sq.345 sq.; Vism.460 sq.; DA.I,125; VbhA.13 sq.39 sq.80,178,193,221 (°ânupassanā,in detail),263 sq.382 (various).-- Three modes of feeling (usually understood whenever mention is made of “tisso vedanā”):sukhā (pleasant),dukkhā (painful) adukkha-m-asukhā (indifferent) D.III,275; S.II,53,82; IV,207; A.III,400; It.46; Tikp 317 sq.-- or:kusalā akusalā avyākatā Vism.460.-- Five vedanās:sukhaṁ,dukkhaṁ,somanassaṁ,domanassaṁ,upekkhā Vism.461.Categories of 2 to 108 modes of Vedanā,S.IV,223 sq.--vedanā is one of the 5 khandhas (see khandha II.B).-- On relation of old and new sensations (purāṇa°›nava°) see e.g.A.II,40; III,388; IV,167; Vism.33; and see formula under yātrā.-- In the Paṭiccasamuppāda (q.v.) vedanā stands between phassa as condition and taṇhā as result; see e.g.Vism.567 sq.-- 2.(in special application) painful sensation,suffering,pain (i.e.dukkhavedanā) M.I,59; A.I,153 (sārīrikā bodily pain); II,116 (id.); III,143 (id.); Pv.I,1015; Miln.253 (kāyikā & cetasikā); VbhA.101 (maraṇ’antikā v.agonies of death).--vedan’aṭṭa afflicted by pain Vin.II,61; III,100; J.I,293.-- As adj.vedana suffering or to be suffered Pv III,106 (=anubhūyamāna PvA.214).--vedana at J.III,349 is to be read as vetana.(Page 648)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vedanā:Feeling,sensation,perception; pain,suffering
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEDANĀ:[f] sự đau đớn,sự thọ hưởng --kkhandha [m] thọ uẩn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vedanā:thọ,cảm giác,cảm thọ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vedanā:ေဝဒနာ (ဣ) (√ဝိဒ္+ယု)
ခံစားျခင္း။ အာ႐ံုခံစားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,