Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
veṭhana:n.[<veṭheti.cf.Sk.veṣṭhana] まとうこと,頭巾,ターバン,巻くもの,首巻き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veṭhana,【中】 包裝材料,纏頭巾,飾頭巾。(p304)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veṭhana,【中】包裝材料,纏頭巾,飾頭巾。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veṭhana:[nt.] a wrapper; a turban or head-dress.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veṭhana,(nt.) [fr.veṭheti,cp.Epic & Class.Sk.veṣṭhana] 1.surrounding,enveloping J.VI,489.-- 2.a turban,head-dress D.I,126; A.I,145; III,380 (sīsa°); J.V,187; DhA.IV,213; PvA.161.-- 3.wrapping,clothing,wrap,shawl J.VI,12.-- Cp.pali°.(Page 647)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VEṬHANA:[nt] người bao,gói,khăn đóng hay vật bịt trên đầu (như Ấn Độ)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
veṭhana:khăn đội đầu,tăng ni không được phép sử dụng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veṭhana:ေဝဌန (န) (√ေဝဌ္+ယု)
ရစ္ပတ္ျခင္း။
သီသေဝဌန၊ ဦးရစ္။ ေခါင္းေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,