Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vayha,【中】 交通工具,垃圾。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vayha,【中】交通工具,擡轎,垃圾。Vayhā,【陰】(grd.formation fr.vah; cp.Sk.vahya (nt.)] a vehicle,portable bed,litter)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vayha: vayha(pu)
ဝယွ(ပု)
«vaha+ṇya.ṭī.366.»
[ဝဟ+ဏ်။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vayha: vayha(na)
ဝယွ(န)
«vaha+ya.vipapru.ka.488.ru.481.1.5va.nīti,sutta.981.vahitabbantī vayhaṃ.nirutti.534.vahyate cālyateti vālyaṃ.kappadduma.vāhyaṃ-saṃ.»
[ဝဟ+ယ။ ဝိပရိတ္ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၄၈၈။႐ု။၄၈၁။ေမာဂ္၊၁။၅ဝ။နီတိ၊သုတၱ။၉၈၁။ ဝဟိတဗၺႏၲီ ဝယွံ။ နိ႐ုတၱိ။၅၃၄။ ဝဟ်ေတ စာလ်ေတတိ ဝါလ်ံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါဟ်ံ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vayha:[nt.] a vehicle; a litter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vayha,(nt.) & Vayhā (f.) [grd.formation fr.vah cp.Sk.vahya (nt.)] a vehicle,portable bed,litter Vin.IV,339 (enumd under yāna together with ratha sakaṭa sandamānikā sivikā & pāṭaṅkī); J.VI,500 (f.),with sivikā & ratha.(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAYHA:[nt] xe cộ,kiệu hay giá để khiêng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vayha:ဝယွ(န)
[ဝဟ+ယ။ ဝိပရိတ္ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၄၈၈။႐ု။၄၈၁။ေမာဂ္၊၁။၅ဝ။နီတိ၊သုတၱ။၉၈၁။ ဝဟိတဗၺႏၲီ ဝယွံ။ နိ႐ုတၱိ။၅၃၄။ ဝဟ်ေတ စာလ်ေတတိ ဝါလ်ံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝါဟ်ံ-သံ။]
ေပါင္းခ်ဳပ္၊ လွည္းေပါင္းခ်ဳပ္၊ ရထားေပါင္းခ်ဳပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vayha:ဝယွ(ပု)
[ဝဟ+ဏ်။ ဓာန္၊ဋီ။၃၆၆။]
ရြက္ေဆာင္-ျခင္းငွါထိုက္-တတ္-ေသာ (ဆင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vayha:ဝယွ (န) (√ဝဟ္+ယ)
ေပါင္းခ်ဳပ္။ လွည္းေပါင္းခ်ဳပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,