Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaya:①n.[=vayo,Sk.vayas] 時量,年代 [青年,壮年,老年] ,青春.sg.acc.vayo,vayaṃ.-anuppatta,-ppatta 適令となる,高令となる.-guṇa 青春.-vuddha 年老の.vayohara 青壮をもち去るもの.②m.[Sk.vyaya] 衰,衰滅,消亡,壊.-ānupassanā 衰滅随観.-kkhaṇa 滅剎那.-dhamma 衰滅法.-dhammatā 滅法性.-lakkhaṇa 衰滅相,壊相.-lakkhaṇavipassanā 壊相正観.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaya,【陽、中】 (mano-組) 衰老,損失,衰退,開支。 ~karaṇa,【中】 開支。 ~kalyāṇa,【中】 年輕的魅力。 ~ṭṭha,【形】 成熟的。 ~ppatta,【形】成年的,適合結婚的。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaya,(sk.vayas),【陽】【中】(mano-group)衰老,損失,衰退,開支。vayakaraṇa,【中】開支。vayakalyāṇa,【中】年輕的魅力。vayaṭṭha,【形】成熟的。vayappatta,【形】成年的,適合結婚的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vaya: 滅去
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaya: vaya(pu)
ဝယ(ပု)
«1-vaya+pariṇāma.2-vaya+gamana.3-pacchima+vaya.»
[၁-ဝယ+ပရိဏာမ။ ၂-ဝယ+ဂမန။ ၃-ပစၧိမ+ဝယ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaya: vaya(pu)
ဝယ(ပု)
«vaya+a»
[ဝယ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaya: vaya(pu)
ဝယ(ပု)
«vi+i+a.veti vanissatīti vayo-mandādi,vigamanaṃ vinassanaṃvayo,bhaṅgo.nirutti.785.vaya+a.vayati parihāniṃvināsena ayanaṃ pavattanaṃ vayo.bhedo.maṇimañjū,1.434.a-va-saṃ.-ya-saṃ.vaya-prā.vayati parihāniṃ gacchatīti vayo.nīti,dhātu.139-4va.dhātvattha,358.vyaya-saṃ.vaya-prā.»
[ဝိ+ဣ+အ။ေဝတိ ဝနိႆတီတိ ဝေယာ-မႏၵာဒိ၊ ဝိဂမနံ ဝိနႆနံဝေယာ၊ ဘေဂၤါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၅။ ဝယ+အ။ ဝယတိ ပရိဟာနႎဝိနာေသန အယနံ ပဝတၱနံ ဝေယာ။ ေဘေဒါ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၄၃၄။အရြယ္-ဝယသ္-သံ။ပ်က္စီးျခင္း-ယ-သံ။ ဝယ-ျပာ။ ဝယတိ ပရိဟာနႎ ဂစၧတီတိ ဝေယာ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၃၉-၄ဝ။ ဓာတြတၳ၊၃၅၈။ဝ်ယ-သံ။ ဝယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaya:[m.; nt.] (mano-group) age; loss; decay; expenditure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaya,2 [Sk.vyaya,vi+i; occasionally as vyaya in Pāli as well] 1.loss,want,expense (opp.āya) A.IV,282 (bhogānaṁ); Sn.739; PvA.130.--avyayena safely D.I,72.‹-› 2.decay (opp.uppāda) D.II,157=J.I,392 (aniccā vata saṅkhārā uppāda-vaya-dhammino); S.IV,28; A.I,152,299.

--karaṇa expense,expenditure J.IV,355; Vin.II,321 (Sam.Pās on C.V,VI,4,6,explaining veyyāsika or veyyāyika of Vin.II,157).(Page 602)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaya,1 (& vayo) (nt.) [Vedic vayas vitality,age; to be distinguished from another vayas meaning “fowl.” The latter is probably meant at Dhtp 232 (& Dhtm 332) with defn “gamane.” The etym.of vayo (age) is connected with Sk.vīra=Lat.vir.man,hero,vīs strength; Gr.i)ζ sinew,i)/fios strong; Sk.vīḍayati to make fast,also veśati; whereas vayas (fowl) corresponds with Sk.vayasa (bird) & viḥ to Gr.ai)etόs eagle,oi)wnόs bird of prey,Lat.avis bird] age,especially young age,prime,youth; meaning “old age” when characterized as such or contrasted to youth (the ord.term for old age being jarā).Three “ages” or “periods of life” are usually distinguished,viz.paṭhama° youth,majjhima° middle age,pacchima° old age,e.g.at J.I,79; Vism.619; DhA.III,133.-- vayo anuppatta one who has attained old age,old D.I,48 (=pacchima-vayaṁ anuppatta DA.I,143); Sn.pp.50,92.-- Cp.Dh.260; J.I,138 (vayo-harā kesā); Vism.619 (the 3 vayas with subdivisions into dasakas or decades of life); Mhvs 2,26 (ekūnatiṁso vayasā 29 years of age); PvA.5 (paṭhama-vaye when quite young),36 (id.; just grown up).In cpds.vaya°.

--kalyāṇa charm of youth DhA.I,387.--ppatta come of age,fit to marry (at 16) VvA.120; PvA.3,112; ThA.266.(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAYA:[m] [nt] tuổi thọ,sự mất,sự già nua,sự xài hết --karaṇa [nt] sự tiêu xài --kalỳaṇa [nt] sự say mê của tuổi trẻ --ṭṭha [a] đến tuổi trưởng thành --ppatta [a] đến tuổi,nên gả cưới (kết hôn)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vaya:sự biến hoại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaya:ဝယ(ပု)
[ဝိ+ဣ+အ။ေဝတိ ဝနိႆတီတိ ဝေယာ-မႏၵာဒိ၊ ဝိဂမနံ ဝိနႆနံဝေယာ၊ ဘေဂၤါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၅။ ဝယ+အ။ ဝယတိ ပရိဟာနႎဝိနာေသန အယနံ ပဝတၱနံ ဝေယာ။ ေဘေဒါ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၄၃၄။အရြယ္-ဝယသ္-သံ။ပ်က္စီးျခင္း-ယ-သံ။ ဝယ-ျပာ။ ဝယတိ ပရိဟာနႎ ဂစၧတီတိ ဝေယာ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၃၉-၄ဝ။ ဓာတြတၳ၊၃၅၈။ဝ်ယ-သံ။ ဝယ-ျပာ။]
(၁) ခ်ဳပ္-ပ်က္-ပ်က္စီး-ျခင္း။ (၂) အရြယ္။ (၃) ပ်က္စီးရာ အနိစၥသေဘာ။ (၄) ယုတ္-ဆုတ္ယုတ္-ယုတ္ေလ်ာ့-ျခင္း။ (၅) ကံေကြၽး၊ အဖိုးအခ။ (၆) မ်ိဳးရိကၡာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အမေတာ္ေၾကး။ (၇) အဖို႔အစု။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaya:ဝယ(ပု)
[ဝယ+အ]
ျပည့္စုံေစတတ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaya:ဝယ(ပု)
[၁-ဝယ+ပရိဏာမ။ ၂-ဝယ+ဂမန။ ၃-ပစၧိမ+ဝယ။]
(၁) အရြယ္ႀကီးရင့္ျခင္း။ (၂) ပ်က္-ပ်က္စီး-ခ်ဳပ္-ျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္း။ (၃) အဆုံးျဖစ္ေသာ အရြယ္၊ တတိယအရြယ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaya:ဝယ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ ဝယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaya:ဝယ (ပ) (ဝိ√ဣ+အ)
ပ်က္ျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။ ဘင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaya:ဝယ (န) (√ဝီ+အသ္)
အရြယ္။ဝမ႓

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,