Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vavatthapeti:vavaṭṭhāpeti [vi-ava-sthā の caus.] 決定する,確定する,差別する.pp.vavatthāpita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vavatthapeti,(vi + ava + ṭhā + āpe),安頓,定義,固定,指定。 【過】 ~esi。【過分】 ~thāpita。 【獨】 ~petvā。(p280)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vavatthapeti,(vi+ava下+ṭhā站+āpe),安頓,定義,固定,指定。【過】vavatthapesi。【過分】vavatthāpita。【獨】vavatthapetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vavatthapeti: vavatthapeti(kri)
ဝဝတၳေပတိ(ႀကိ)
vi+ava+thā+ṇāpe+ti.nīti,dhātu.68.vi+ava+thapa+ṇe+ti.vyavastāpayati-saṃ.īa ṅhā-+ṇāpe-pa.»
ဝိ+အဝ+ထာ+ဏာေပ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၆၈။ဝိ+အဝ+ထပ+ေဏ+တိ။ ဝ်ဝသၱာပယတိ-သံ။ ဤအလို ငွါ-ဓာတ္+ဏာေပ-ပစၥည္း။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vavatthapeti:[vi + ava + ṭhā + āpe] settles; defines; fixes; designates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vavatthapeti,& °ṭṭhāpeti [Caus.of vi+ava+ sthā] to determine,fix,settle,define,designate,point out J.IV,17 (disaṁ °tthapetvā getting his bearings); Vbh.193 sq.; Vism.182; SnA 67; KhA 11,42,89; VvA.220.-- ppr.Pass.vavatthāpiyamāna DhA.I,21,35.-- pp.vavatthita & vavatthāpita.(Page 604)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAVATTHAPETI:(vi+ava+thā+āpe) giải quyết,nhất định,chỉ định,nhất quyết [aor] --esi [pp] --thāpita [abs] --petvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vavatthapeti:ဝဝတၳေပတိ(ႀကိ)
ဝိ+အဝ+ထာ+ဏာေပ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၆၈။ဝိ+အဝ+ထပ+ေဏ+တိ။ ဝ်ဝသၱာပယတိ-သံ။ ဤအလို ငွါ-ဓာတ္+ဏာေပ-ပစၥည္း။]
မေရာမယွက္တည္ေစ-ထား-၏၊ ပိုင္းျခား-မွတ္သား-ဆုံးျဖတ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vavatthapeti:ဝဝတၳေပတိ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vavatthapeti:ဝဝတၳေပတိ ဝဝတၳာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,