Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vatthikamma: vatthikamma(na)
ဝတၳိကမၼ(န)
«vatthi+kamma.vatthimhi kattabbaṃ kammaṃ vatthikammaṃ.mūlasikkhā,ṭī.55.»
[ဝတၳိ+ကမၼ။ ဝတၳိမွိ ကတၱဗၺံ ကမၼံ ဝတၳိကမၼံ။ မူလသိကၡာ၊ ဋီ။၅၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vatthikamma:[nt.] using of clyster.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vatthikamma:một cách trị bệnh rò (fistula) ở bộ phận sinh dục bằng cách treo nó bên ngoài bằng một sợi chỉ hay dây da tỳ khưu không được dùng cách này để trị bệnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vatthikamma:ဝတၳိကမၼ(န)
[ဝတၳိ+ကမၼ။ ဝတၳိမွိ ကတၱဗၺံ ကမၼံ ဝတၳိကမၼံ။ မူလသိကၡာ၊ ဋီ။၅၅။]
ဝမ္းခ်ဴမႈ၊ ဆီးစ-ဆီးဖုံး-၌ ျပဳအပ္ေသာအမႈ။ (အဝတ္စသည္ျဖင့္) ဆီးစ-ဆီးဖုံး-ကို-ဖိႏွိပ္-ႏွိပ္နယ္-ျခင္းအမႈ၊ က်ပ္ထုပ္-တိုက္-ထိုး-ျခင္း။က်ပ္စည္းမႈ(ျမန္)။ ေဝွးေစ့အိမ္၌ (ပုဆိုးျဖင့္ ရစ္၍) ေဆးစည္ေသာအမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vatthikamma:ဝတၳိ-ကမၼ (န)
ဝမ္းခ်ဴေသာ အမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,