Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vattha:n.[Sk.vastra<vas] 衣,衣服,衣裳.-kathā 衣服論.-guyha 陰馬蔵.-dāyaka 施衣者.-paṭicchādī 被覆衣物.-sannidhi 衣服の貯蔵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vattha,【中】 布料,衣服。 ~guyha,【中】 被衣藏著的,即:陰部。 ~ntara,【中】 布料的種類。 ~yuga,【中】 一對衣服。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vattha,【中】布料,衣服。vatthaguyha,【中】被衣藏著的,即:陰部。vatthantara,【中】布料的種類。vatthayuga,【中】一對衣服。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vattha: vattha(na)
ဝတၳ(န)

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vattha:[nt.] a cloth; garment; raiment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vattha,2 as pp.of vasati1 occurs only in cpd.nivattha.The two passages in PvA.where vattha is printed as pp.(vatthāni vattha) are to be read as vattha-nivattha (PvA.46,62).(Page 598)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vattha,1 (nt.) [Vedic vastra,fr.vas,vaste to clothe; Idg.*ǔes,enlargement of *eu (:Lat.ex-uo); cp.Lat.vestis “vest(-ment),” Gr.e(/nnumi to clothe,ei(μa dress; Goth.wasjan to clothe; wasti dress) 1.cloth; clothing,garment,raiment; also collectively:clothes; M.I,36 sq.; A.I,132,209,286; II,85,241; III,27 (odātaṁ),50 (kāsikaṁ),386 (kāsāyaṁ); IV,60,186,210; V,61 sq.(ubhatobhāga-vimaṭṭhaṁ=M.II,13,reading vimaddha; with the expression cp.ubhato-bhāga-vimutta); Sn.295,304; KhA 237 (°ṁ pariyodāyati,simile); PvA.43,50,70; Sdhp.217.--alla° fresh,clean clothes DhA.IV,220; ahata° new clothes J.I,50; Dāvs II.39; dibba° heavenly,i.e.exquisite dresses PvA.23,46,53.-- pl.vatthāni garments,clothes Sn.64,287,924; Pug.57 (kāsāyāni); DhA.I,219 (their uses,from a new dress down to a bit of rag).-- 2.hangings,tapestry J.IV,304.-- On vattha in similes see J.P.T.S.1907,132.

--guyha “that which is concealed by a cloth,” i.e.the pudendum D.I,106; Sn.1022; DA.I,275 (=aṅgajātaṁ; Bhagavato ti vāraṇass’eva kosohitaṁ vatthaguyhaṁ suvaṇṇavaṇṇaṁ paduma-gabbha-samānaṁ).--yuga a pair of garments J.IV,172; Dāvs.I,34.--lakkhaṇa fortune telling from clothes SnA 362.--sannidhi storing up of clothes D.I,6; Nd1 372; DA.I,82.--sutta the Suttanta on clothes (i.e.with the parable of the clothes:vatth’upama-sutta) M.I,36 sq.quoted at Vism.377 and SnA 119.(Page 598)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATTHA:[nt] vải,y phục,quần áo --guyha [nt] vật dấu kín bằng y phục (là đùm dái) --ntara [nt] mẫu vải,hàng --yuga [nt] bộ đồ (y phục)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vattha:vải; y phục; áo mặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vattha:ဝတၳ(န)
[ဝု+ထ။ ဝသ+ထ။ ဟိေရာတၱပၸံသံဝရတံ ဧေတနာတိ ဝတၳံ။ ကစၥည္း-၆၆ဝ။ ဝု သံဝရေဏ ဝတၳံ...ဝသ အစၧာဒေန...ဝသီယတီတိ ဝတၳံ။ ႐ူ။ ၄၁၄-ႏွာ။ ဝသိတဗၺေတာ ဝတၳံ။ အံ၊ဋီ၊၂။၃၆၉။ (သံ၊ဋီ၊၂။၂၇၅)။ ဝသ အစၧာဒေန၊ ဝသ်ေတ အစၧာဒီယေတတိ ဝတၳံ၊ ေထာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉ဝ။ သူစိ။ ဝု သံဝရေဏဝါ။ သူစိ။ ဝႁသၱသံ။ ဝတၳ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အဝတ္,အထည္,ပုဆိုး,သကၤန္း။ (၂) ဝတၳသုတ္ ၂-သုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vattha:ဝတၳ (န) (√ဝသ္+ၾတ)
အဝတ္။ အထည္။ ပုဆိုး။ သကၤန္းလ်ာပုဆိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vattha:ဝတၳ (ပ)
ဆိတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,