Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vattati:[Sk.vartate vṛt] 転ずる,起こる,存在する.aor.avattiṃsu; grd.vattabba; ppr.vattamāna; pp.vatta; caus.vatteti.cf.vaṭṭati ①.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vattati,(vat + a),存在,發生,產生,繼續。 【過】 vatti。 【獨】 vattitvā。【現分】 vattanta,~tamāna。 【不】 vattituŋ。 【潛】 vattitabba。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vattati,Vaṭṭati,(vat(梵 vrt)使轉動+a;Vedic vartate),存在,發生,產生,繼續。【過】vatti。【獨】vattitvā。【現分】vattanta,vattamāna。【不】vattituṁ。【義】vattabba(vatthabba at Vin.II,8),vattitabbaṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vattati: vattati(kri)
ဝတၱတိ(ႀကိ)
«vatu+a+ti.rū.4va.nīti,dhātu.67 vatthu+a+ti.dhātvattha.vatī te-saṃ.vaṭṭai,vaṭṭae,vattai-prā,addhamāgadhī.»
[ဝတု+အ+တိ။႐ူ။၄ဝ။ နီတိ၊ဓာတု။၆၇ ဝတၳဳ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝတီ ေတ-သံ။ ဝ႗ဣ၊ ဝ႗ဧ၊ ဝတၱဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vattati:[vat + a] exists; happens; takes place; goes on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vattati,[Vedic vartate; vṛt.A differentiated P.form is vaṭṭati.-- Cp.Av.var∂t to turn,Sk.vartana turning,vartulā=Lat.vertellum=E.whorl (Ger.wirtel) & vertil; Gr.r(atάnh; Goth.waírpan=Ger.werden (to become,E.“turn”); Goth.--waírps=E.--wards; Obulg.vrěteno spindle; and many others (e.g.Lat.vertex,vortex),q.v.Walde,Lat.Wtb.s.v.verto] to move,go on,proceed; to happen,take place,to be; to be in existence; to fare,to do Sn.p.13 (parivesanā vattati distribution of food was in progress); Sn.654 (kammanā vattati loko keeps up,goes on); Pv.II,944 (vatteyya); Miln.338 (na ciraṁ vattate bhavo).-- grd.vattabba to be proceeded,or simply “to be” Vin.II,8 (so read for vatth°):nissāya te v.“thou must remain under the superintendence of others” (Vin.Texts,II.344).-- Often equal to atthi or (pl.) santi,i.e.is (are),e.g.J.VI,504; SnA 100 (bāḷhā vedanā vattanti); PvA.40.-- ppr.med.vattamāna see sep.-- pp.vatta.-- Caus.vatteti to make go on,to keep up,practise,pursue Sn.404 (etaṁ vattayaṁ pursuing this); freq.in phrases vasaṁ vatteti to exercise power,e.g.PvA.89; and cakkaṁ vatteti to wield royal power,to govern (cp.expression cakkavattin & see pavatteti) Sn.554,684 (vattessati),693 (dhamma-cakkaṁ); J.III,412.-- grd.vattitabba to be practised Vin.II,32.-- pp.vattita.(Page 598)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vattati:To begin; to proceed,to go on,to be carried on,to take place; to stay,remain; to exist,be; to occupy oneself with,practise; to conduce,tend; to prevail,be customary; while vaṭṭati means to behove,to be right.The following are examples of the use
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATTATI:(vat+a) thay thế,tiến hành,xảy ra,tồn tại,hiện có [aor] vatti [abs] vattitvā [prp] vattanta,--tamāna [inf] vattituṃ [ptp] vattitabba
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATTATI:(vatt+a) đáng,đúng,quày chung quanh (?),việc đúng,thành phần,về phần (người nào),đến phiên
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vattati:xử sự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vattati:ဝတၱတိ(ႀကိ)
[ဝတု+အ+တိ။႐ူ။၄ဝ။ နီတိ၊ဓာတု။၆၇ ဝတၳဳ+အ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝတီ ေတ-သံ။ ဝ႗ဣ၊ ဝ႗ဧ၊ ဝတၱဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ျဖစ္၏၊ (ခ) လြန္၍ျဖစ္၏။ (၂) က်င့္-က်င့္ၾကံ-အားထုတ္-၏။ (၃) ခ်ာခ်ာလည္၏။ (၄) (အလိုသို႔) လိုက္၏။ (၅) ျပည့္စုံ၏။ (၆) အသက္ေမြး၏။ (၇) လာ၏။ (၈) ေရာက္၏။ (၉) သင့္ေတာ္ဒ။ (၁ဝ) (ေရအယဉ္) စီးသြား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vattati:ဝတၱတိ (√ဝတၱ္)
ျဖစ္၏။ က်င့္၏။ လိုက္၏။
အတၱေနာ ဘရိယာနံ ဝေသ ဝတၱိႆႏၲိ၊ မိမိ၏ မယားတို႔၏ အလိုသို႔ လိုက္ကုန္လတၱံ႕။ ေဝဒနဗလဝတိေယာ ဝတၱႏၲိ၊ အားႀကီးေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ န မယံ ဝိနာ ဘိကၡဳသံေဃန ဝတၱာမ၊ ကၽြန္မတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္း၍ မေနလိုၾကပါ။ဝ႗တိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,