Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vata:①adv.[Sk.bata,vata] 実に.②m.n.[=bata.cf.Sk.vrata] 禁戒,誓戒; [vatta と混用] 儀法,善行,浄行.-pada 禁戒,足誓戒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vata,【中】 聖行,禁戒。 ~pada,【中】 道德。 ~vantu,【形】 守戒的人。~samādāna,【中】 持戒。(p277)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vata,【無】 的確地,確定地,真正地,唉。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vata,【中】宗教義務,禁戒,誓約。vatapada,【中】誓約。vatavantu,【形】守戒的人。vatasamādāna,【中】持戒。S.11.11.:satta vatapadāni((帝釋天王的)七道德):S.11.11.:satta vatapadāni(七誓約):1Yāvajīvaṁ mātāpettibharo assaṁ,2yāvajīvaṁ kule jeṭṭhāpacāyī assaṁ,3yāvajīvaṁ saṇhavāco assaṁ,4yāvajīvaṁ apisuṇavāco assaṁ,5yāvajīvaṁ vigatamalamaccherena cetasā agāraṁ ajjhāvaseyyaṁ muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṁvibhāgarato,6yāvajīvaṁ saccavāco assaṁ,7yāvajīvaṁ akkodhano assaṁ--sacepi me kodho uppajjeyya,khippameva naṁ paṭivineyyan”ti.(1.願終生孝養父母。2.願終生禮敬長輩。3.願終生語柔和。4.願終生不誹謗。5.願終生守住離慳垢;(1)開放施,(2)舒手施,(3)樂棄舍,(4)有求必應,(5)樂分配施。(6)願終生說真實語。(7)願終生不生氣,若生氣則速制伏。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vata,【無】的確地,確定地,真正地,真是的,唉。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vata: 許願、宗教儀式
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vata: vata(pu,na)
ဝတ(ပု၊န)
«vatu+a.vatu vattane,vā pulliṅgepi.ṭī.43va.ta-saṃ.vata,vaya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝတု+အ။ ဝတု ဝတၱေန၊ ဝါ ပုလႅိေဂၤပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၃ဝ။ တ-သံ။ ဝတ၊ ဝယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vata: vata(bya)
ဝတ(ဗ်)
«padapūraṇaṃ bahuvidhaṃ atha khalu vata.......nīti,sutta.375-7-piṭṭhe.bata,vata-saṃ.»
[ပဒပူရဏံ ဗဟုဝိဓံ အထ ခလု ဝတ......။ နီတိ၊သုတၱ။၃၇၅-၇-ပိေ႒။ ဗတ၊ဝတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vata:[ind.] surely; certainly; indeed; alas.(nt.),a religious duty or observance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vata,2 (m.& nt.) [cp.Vedic vrata vow.fr.vṛt,meaning later “milk” (see Macdonell & Keith,Vedic Index II.341)] 1.a religious duty,observance,rite,practice,custom S.I,143,201; IV,180; A.IV,461 (sīla,vata,tapas,brahmacariya); V,18; Sn.792,898; Vv 8424; J.III,75; VvA.9; PvA.60.--subbata of good practice Vv 346.Cp.patibbata,sīlabbata.-- 2.manner of (behaving like) a certain animal (as a practice of ascetics),e.g.aja° like a goat J.IV,318; go° like a cow M.I,387; J.IV,318; vagguli° bat practice J.I,493; III,235; IV,299; hatthi° elephant behaviour Nd1 92 (here as vatta; see under vatta1).

--pada an item of good practice,virtue (otherwise called guṇa at Miln.90) J.I,202 (where 7 are enumd,viz.devotion to one’s mother & father,reverence towards elder people,speaking the truth,gentle speech,open speech,unselfishness); Miln.90 (where 8 are given in detail,differing from the above).See also vatta1 2.where other sets of 7 & 8 are quoted.--samādāna taking up a (good) practice,observance of a vow J.I,157.(Page 597)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vata,1 (indecl.) [Vedic bata,post-Vedic vata] part of exclamation:surely,certainly,indeed,alas! Vin.III,39 (puris’usabho vat’âyaṁ “for sure he is a human bull”); Th.2,316 (abbhutaṁ vata vācaṁ bhāsasi); Sn.178,191,358; Vv 4713; Pv.I,85; J.IV,355; PvA.13,61,75,121.Often combd with other emphatic particles,like aho vata Pv.II,945 (=sādhu vata PvA.131); lābhā vata no it is surely a gain that Sn.31; DhA.II,95; vata bho J.I,81.(Page 597)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vata:O! ah! alas! indeed,verily
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATA:[nt] phận sự tôn giáo,sự thọ trì để hành theo --pada [nt] một điều mục của sự thực hành tốt đẹp --vantu [a] thọ trì phận sự của tôn giáo --samādāna [nt] nguyện làm một điều gì trong đạo
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATA:[in]thật vậy,chắc vậy,thật ra,hỡi ôi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vata:được nghe,văn,học vấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vata:ဝတ(ဗ်)
[ပဒပူရဏံ ဗဟုဝိဓံ အထ ခလု ဝတ......။ နီတိ၊သုတၱ။၃၇၅-၇-ပိေ႒။ ဗတ၊ဝတ-သံ။]
(၁) အနက္ထူးမရွိ,ပုဒ္ျပည့္႐ုံမွ်,စကားေခ်ာေမာ႐ုံမွ်။ (၂) (ပင္ပန္း)ေလစြတကား။ (၃) (အထီးက်န္) ရွာေလစြတကား။ (၄) ...ေအာ္-ေကာင္းေလစြ-ေကာင္းမွာဘဲ။ (၅) စင္စစ္အားျဖင့္။ (၆) ေအာ္...(ျပည့္စုံ)ေပစြတကား။ (၇) ေအာ္......(ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္) ေကာင္းေလစြ တကား။ (၈) (ဆိုအပ္)သည္သာလွ်င္။ (၉) (အံ့ဘြယ္) ေကာင္းပါေပ့။ (၁ဝ) ကဲ့သို႔။ (၁၁) ပါေပစြ(=ငါသည္ ဤသို႔ျဖစ္မူေကာင္းေလစြ)။ (၁၂) (သိပုံ) အေလ်ာ္ကား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vata:ဝတ(ပု၊န)
[ဝတု+အ။ ဝတု ဝတၱေန၊ ဝါ ပုလႅိေဂၤပိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၃ဝ။ တ-သံ။ ဝတ၊ ဝယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)(ဆင္ျမင္းစသည္တို႔၏) အေလ့အက်င့္။ (၂) (က) အက်င့္သီလ၊ (ခ) ေဆာက္တည္အပ္ေသာ-အက်င့္-က်င့္ဝတ္။ (၃) ဓုတင္ အက်င့္၊ ဓုတင္ ေဆာင္ျခင္း၊ ဓုတင္ အက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္း၊ (၄) ဝီရိယ၊ ဝီရိယကို ေဆာက္တည္ျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vata:ဝတ
စု = ေဘာဇေန-စားျခင္း၌ျဖစ္၏။ ဝေတတိ၊ ဝတယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vata:ဝတ (ပ၊န)
အက်င့္။ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္။ က်င့္ဝတ္တရား။ ေဆာက္တည္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vata:ဝတ (အ)
စင္စစ္အားျဖင့္။
အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ၊ သခၤါရတရားတို႔သည္ စင္စစ္သျဖင့္ မျမဲကုန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,