Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vassūpanāyikā: vassūpanāyikā(thī)
ဝႆူပနာယိကာ(ထီ)
«vassūpanāyikā+khandhaka.kye.»
[ဝႆူပနာယိကာ+ခႏၶက။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vassūpanāyikā: vassūpanāyikā(thī,pu)
ဝႆူပနာယိကာ(ထီ၊ပု)
«vassa+(upa+nī+a)upanaya=vassūpanaya+ṇīka+ā.vassa+upanāyikā.vassaṃ upanenti upagacchanti etthāti vassūpanāyikā.sārattha,1.54.sī,ṭī,,1.71.vasanaṃ vassaṃ,upanayanaṃ upanayo,vassassa upanayo vassūpanayo,so etissā paññattiyā atthi tasmiṃ vā vijjatīti vassūpanāyikā.kāsā¿ vassūpanāyikapaññatti.atha vā upanayati etāyāti upanāyikā majjhedīghavasena.vassassa upanāyikā vassūpanāyikā.vi,laṅkāra,ṭī,1.4va4.vapenāyikā-saṃ,sakkatapiṭaka.»
[ဝႆ+(ဥပ+နီ+အ)ဥပနယ=ဝႆူပနယ+ဏီက+အာ။ ဝႆ+ဥပနာယိကာ။ ဝႆံ ဥပေနႏၲိ ဥပဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ ဝႆူပနာယိကာ။ သာရတၳ၊၁။၅၄။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၁။ ဝသနံ ဝႆံ၊ ဥပနယနံ ဥပနေယာ၊ ဝႆႆ ဥပနေယာ ဝႆူပနေယာ၊ ေသာ ဧတိႆာ ပညတၱိယာ အတၳိ တသၼႎ ဝါ ဝိဇၨတီတိ ဝႆူပနာယိကာ။ ကာသာ¿ ဝႆူပနာယိကပညတၱိ။ အထ ဝါ ဥပနယတိ ဧတာယာတိ ဥပနာယိကာ မေဇၩဒီဃဝေသန။ ဝႆႆ ဥပနာယိကာ ဝႆူပနာယိကာ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၁။၄ဝ၄။ ဝေပနာယိကာ-သံ၊ သကၠတပိဋက။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vassūpanāyikā:Entrance upon Lent,commencement of the vassa residence
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vassūpanāyikā:xem chữ vassāvāsa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vassūpanāyikā:ဝႆူပနာယိကာ(ထီ၊ပု)
[ဝႆ+(ဥပ+နီ+အ)ဥပနယ=ဝႆူပနယ+ဏီက+အာ။ ဝႆ+ဥပနာယိကာ။ ဝႆံ ဥပေနႏၲိ ဥပဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ ဝႆူပနာယိကာ။ သာရတၳ၊၁။၅၄။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၇၁။ ဝသနံ ဝႆံ၊ ဥပနယနံ ဥပနေယာ၊ ဝႆႆ ဥပနေယာ ဝႆူပနေယာ၊ ေသာ ဧတိႆာ ပညတၱိယာ အတၳိ တသၼႎ ဝါ ဝိဇၨတီတိ ဝႆူပနာယိကာ။ ကာသာ¿ ဝႆူပနာယိကပညတၱိ။ အထ ဝါ ဥပနယတိ ဧတာယာတိ ဥပနာယိကာ မေဇၩဒီဃဝေသန။ ဝႆႆ ဥပနာယိကာ ဝႆူပနာယိကာ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၁။၄ဝ၄။ ဝေပနာယိကာ-သံ၊ သကၠတပိဋက။]
(၁) ဝါကပ္-ဝါဆို-ျခင္း။ (ဝါကပ္-ဝါဆို-ျခင္းတို႔သည္ ပုရိမဝါကပ္-ပုရိမဝါဆို-ျခင္း ပစၧိမဝါကပ္ ပစၧိမဝါဆို-ျခင္းဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိ၏။ (၂) ဝါကပ္-ဝါဆို-ရာ-ေန႔-အခါ-ကာလ။ (န) (၃) ဝႆူပနာယိကသုတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vassūpanāyikā:ဝႆူပနာယိကာ(ထီ)
[ဝႆူပနာယိကာ+ခႏၶက။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ဝႆူဂနာယိကကၡႏၶက။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vassūpanāyikā:ဝႆူပနာယိကာ (ဣ)
ဝါကပ္ျခင္း။ ဝါကပ္အံ့ေသာ ေန႔။
ဝႆူပနာယိကာယ ဥပက႒ာယ၊ ဝါဆိုေန႔သည္ နီးလတ္ေသာ္။ဥပ-နာယိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,