Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vasita:a.[vasati ②の pp.=vusita,vuttha] 住せる,住者.vasitā no gādhaṃ khattā 住んで穴を掘らざる人々.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vasita: vasita(ti)
ဝသိတ(တိ)
«vasī+ita»
[ဝသီ+ဣတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vasita: vasita(ti)
ဝသိတ(တိ)
«vasa+ta.upita-saṃ.vasia-prā.vasiya-addhamāgadhī.»
[ဝသ+တ။ ဥပိတ-သံ။ ဝသိအ-ျပာ။ ဝသိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vasita,[pp.of vasati2] dwelled,lived,spent Mhvs 20,14.(Page 605)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vasita:ở sống,cư ngụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vasita:ဝသိတ(တိ)
[ဝသ+တ။ ဥပိတ-သံ။ ဝသိအ-ျပာ။ ဝသိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေနထိုင္ေသာ။ (၂) ေနခဲ့ဘူးေသာ။ (၃) ပဋိသေႏၶတည္ေနေသာ၊ သူ။ (၄) ပဋိသေႏၶတည္ေနအပ္ေသာ။ (၅) ေနရာ (ကာလ၊ဌာန)။ (၆) ေနရျခင္း။ (၇) ေလ့လာ-ေလ့က်က္-က်င့္သုံး-အပ္ေသာ။ (၈) ေနအပ္ၿပီးေသာ။ ဝသိတကာလ,ဝသိတဂႏၶကုဋိ-တို႔ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vasita:ဝသိတ(တိ)
[ဝသီ+ဣတ]
ေလ့လာ-ႏိုင္နင္း-ပိုင္နင္း-ျခင္းဝသီေဘာ္သို႔ ေရာက္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vasita:ဝသိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝသ္+ကၱ)
ေနအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,