Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vasana:n.①着物,衣服,衣類.②住所,住居.-ṭṭhāna居所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vasana,【中】 住處,生活,衣服。 ~ka,【形】 居住在…處的。 ~ṭṭhāna,【中】住宅。(p280)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vasana,【中】住處,生活,衣服。vasanaka,【形】居住在…處的。vasanaṭṭhāna,【中】住宅。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vasana: vasana(na)
ဝသန(န)
«vasana+tta.4.123.»
[ဝသန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vasana: vasana(na)
ဝသန(န)
«vasa+yu.vasyate acchādiyateti vasanaṃ.ṭī.29va.vasatiacchādati etenāti vasanaṃ.vasana-saṃ.vasaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝသ+ယု။ ဝသ်ေတ အစၧာဒိယေတတိ ဝသနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉ဝ။ ဝသတိအစၧာဒတိ ဧေတနာတိ ဝသနံ။ ဝသန-သံ။ ဝသဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vasana:[nt.] dwelling; living; a clothe.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vasana,2 (nt.) [fr.vasati2] dwelling (-place),abode; usually in cpds.like °gāma the village where (he) lived J.II,153; °ṭṭhāna residence,dwelling place PvA.12,42,92; DhA.I,323 and passim.(Page 604)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vasana,1 (nt.) [fr.vasati1] clothing,clothes Sn.971; Th.2,374; D.III,118 (odāta°),124 (id.); Nd1 495 (the six cīvarāni); PvA.49.-- vasanāni clothing Mhvs 22,30.-- vasana (-°) as adj.“clothed,” e.g.odāta° wearing white robes Vin.I,187; kāsāya° clad in yellow robes Mhvs 18,10; pilotika° in rags J.IV,380; suci° in bright garments Sn.679; Pv.I,108.(Page 604)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VASANA:[nt] chỗ ở,sự ở,vải sồ --naka [a] đang ở lại --naṭṭhāna [nt] chỗ ở,nơi cư ngụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vasana:ဝသန(န)
[ဝသ+ယု။ ဝသ်ေတ အစၧာဒိယေတတိ ဝသနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉ဝ။ ဝသတိအစၧာဒတိ ဧေတနာတိ ဝသနံ။ ဝသန-သံ။ ဝသဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အဝတ္၊ အထည္။ (၂) ဝတ္ဆင္ျခင္း။ (၃) ေနျခင္း။ (၄) ေန-ေနထိုင္-ရာ (အရပ္ဌာန)။ (တိ) (၅) ေနတတ္ေသာ။ ဝသန႒ာန-ၾကည့္။ ဝသနေဒဝတာ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vasana:ဝသန(န)
[ဝသန+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။]
ေနတတ္သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vasana:ဝသန (န) (√ဝသ္+ယု)
ေနျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vasana:ဝသန (န) (√ဝသ္+ယု)
အဝတ္။
သုဝဏၰစီရဝသန၊ ေရႊခ်ည္ေရႊၾကယ္တို႔ျဖင့္ ထိုးစီအပ္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,