Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vasā:①f.[Sk.vaśā] 牛,こうし.②f.[Sk.vasā] 膏,あぶら,脂肪.-tela 獣油.-bhesajja 脂薬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vasā,【陰】 脂肪,油脂。(p280)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vasā,2,【陰】脂肪,油脂(fat,tallow,grease)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vasā,1 (Vedic vawā; cp.vāwitā),【陰】成牛(a cow (neither in calf nor giving suck))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vasā: vasā(thī)
ဝသာ(ထီ)
«vasa+a=) vasa+ā»
[ဝသ+အ=) ဝသ+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vasā,(f.) the fat; grease.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vasā,2 (f.) [cp.Vedic vasā] fat,tallow,grease Sn.196; Kh III,; Pv.II,23; J.III,356; V,489; PvA.80; VbhA.67.In detail at Vism.263,361; VbhA.246.(Page 605)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vasā,1 (f.) [Vedic vaśā; cp.vāśitā; Lat.vacca cow] a cow (neither in calf nor giving suck) Sn.26,27; SnA 49 (=adamita-vuddha-vacchakā).(Page 605)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vasā:Serum,marrow of the flesh,fat
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vasā:A barren cow; an obedient wife
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VASĀ:[f] mở,mập
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vasā:mỡ động vật,tỳ khưu có thể dùng làm thuốc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vasā:dầu da
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vasā:ဝသာ(ထီ)
[ဝသ+အ=) ဝသ+အာ]
ဝသ-(၃)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vasā:ဝသာ (ဣ)
ႏြားမ။ အလိုသို႔ လိုက္ေသာ မိန္းမ။ အဆီ။ ဆီၾကည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,