Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vara:a.m.n.[〃] すぐれた,高貴の,最上の; 恵与; 福利,願望.varaṃ dadāti 願望を与える.varaṃ gaṇhāti,varaṃ vuṇāti 願望や誓いを立てる.-ādāyin 最上を得たる.-ārohā,-āroha m.f.大象,王象; 貴婦人.-pañña 最上慧者.-bhatta 最上食.-haya 駿馬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vara,【形】 優良的,貴族的。 【陽】 恩惠,好意。 ~ṅganā,【陰】 高貴的淑女。 ~da,【形】 布施優良供品的人。 ~dāna,【中】 恩惠或特權的允許。 ~pañña,【形】 有優良知識的。 ~lakkhaṇa,【中】優良的相(在身體上)。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vara,2(‹vr,希望),【陽】【中】希望(wish),恩惠(boon,favour)。varaṁ dadāti,施恩惠( to grant a wish or a boon)。varaṁ yācati,請求施恩惠( to ask a favour)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vara,1(‹(var)vr,希望;Vedic vara),【形】優良的、優質的、貴族的(excellent,splendid,best,noble)。【陽】恩惠,好意,優者(=佛陀)。varaṅganā,【陰】高貴的淑女。varada,【形】布施優良供品的人(施優者)。varadāna,【中】恩惠或特權的允許。varapañña(=agga-pañña),【形】有優良知識的(supreme wisdom)。varabhatta,【中】上好食物(excellent food;【反】lāmakavara)。varalakkhaṇa,【中】優良的相(在身體上)。dhammavara,【陽】優質的法(the best norm)。 nagaravara,【陽】高貴的城市(the noble city)。Naravara,【陽】人中優者(=佛陀)。ratanavara,【陽】貴重的寶物(the best of gems)。rājavara,【陽】著名的國王(famous king)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vara: vara(bya)
ဝရ(ဗ်)
«va-saṃ.manappiyaṃ.kappadduma.vari(bya)-prā.»
[ဝရမ္-သံ။မနပၸိယံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝရိ(ဗ်)-ျပာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vara: vara(ti)
ဝရ(တိ)
«vara+a.nīti,dhātu.335.ṭī.24va-1,762.varitabbaṃ icchitabbanti varaṃ.pā,yo.149.vu+,kotthubha.vu+.kappadduma.vara-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝရ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၃၃၅။ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ-၁၊၇၆၂။ ဝရိတဗၺံ ဣစၧိတဗၺႏၲိ ဝရံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၄၉။ဝု+အစ္၊ ေကာတၳဳဘ။ ဝု+အပ္။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝရ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vara:[adj.] excellent; noble.(m.),a boon; favour.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vara,2 (m.& nt.) [fr.vṛ to wish] wish,boon,favour Miln.110,139.Usually in phrases ilke varaṁ dadāti to grant a wish or a boon J.IV,10; VvA.260; PvA.20.varaṁ gaṇhāti to take a wish or a vow J.V,382; varaṁ vuṇāti (varati) id.J.III,493 (varaṁ varassu,imper.); Pv.II,940,42; Miln.227.--varaṁ yācati to ask a favour J.III,315 (varāni yācāmi).(Page 602)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vara,1 (adj.) [fr.vṛ to wish; Vedic vara] excellent,splendid,best,noble.As attribute it either precedes or follows the noun which it characterizes,e.g.°pañña of supreme wisdom Sn.391,1128 (=agga-pañña Nd2 557); °bhatta excellent food (opp.lāmaka°) J.I,123; °lañcaka excellent gift (?) (Trenckner,Miln.p.424):see under lañcaka.‹-› dhamma° the best norm Sn.233; nagara° the noble city Vv 166 (=uttama°,Rājagahaṁ sandhāya vuttaṁ VvA.82); ratana° the best of gems Sn.683; rāja° famous king Vv 321 (=Sakka VvA.134); or inserted between noun and apposition (or predicate),e.g.ākiṇṇa-vara-lakkhaṇa full of the best marks Sn.408; narī-vara-gaṇa a crowd of most lovely women Sn.301; esp.frequent in combn with predicate gata: “gone on to the best of,” i.e.riding the most stately (horse or elephant),or walking on the royal (palace) etc.e.g.upari-pāsādavara-gata PvA.105; sindha-piṭṭhi-vara-gata J.I,179; hatthi-khandha vara-gata PvA.75,216,279.-- nt.varaṁ in compar.or superl.function:better than (Instr.); the best,the most excellent thing A.IV,128 (katamaṁ nu kho varaṁ:yaṁ ...yaṁ); Dh.178 (ādhipaccena sotāpattiphalaṁ v.),322 (varaṁ assatarā dantā ...attadanto tato varaṁ).

--aṅganā a noble or beautiful woman Mhvs 33,84.--ādāyin acquiring the best S.IV,250; A.III,80.--āroha (1) state elephant Vv 51 (=varo aggo seṭṭho āroho ti varāroho VvA.35); (2) (f.) a noble lady J.VI,562 (Maddī varārohā rājaputtī).(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VARA:[a] cao,quí,tuyệt hảo,ưu tú,lợi ích,ưu đãi,ân huệ --ṅganā [f] mệnh phụ phu nhân,bà quí phái,qui tộc --da [a] người cho vật quí báu --dāna [nt] ban cho một ân huệ --pañña [a] có trí tuệ cao quí --lakkhaṇa [nt] tướng hảo trong thân mình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vara:ဝရ(တိ)
[ဝရ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၃၃၅။ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ-၁၊၇၆၂။ ဝရိတဗၺံ ဣစၧိတဗၺႏၲိ ဝရံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၄၉။ဝု+အစ္၊ ေကာတၳဳဘ။ ဝု+အပ္။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝရ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေကာင္းေသာ။ (၂) ျမတ္ေသာ (သီလကၡႏၶစေသာ ေက်းဇူး)။ (၃) အလိုရွိအပ္ေသာ။ (၄) ျပ႒ာန္းေသာ။ (၅) ေတာင့္တအပ္ေသာ။ (၆) ဆု (၈-ပါး၊ ၁ဝ-ပါး)။ (၇) ဝရမည္ေသာ ဘီလူးစစ္သူႀကီး။ (၈) ဝရမည္ေသာ မင္း-ဝရဘုရင္။ (၉) နတ္။ (၁ဝ) မီးနတ္။ (၁၁) ျမတ္ေသာ ရတနာ။ (၁၂) လင္ေယာက္်ား။ (၁၃) ရစ္ပတ္ျခင္း၊ ဆည္းကပ္ျခင္း။ (၁၄) သားမက္။ (၁၅) (ျမတ္ေသာ) နိဗၺာန္။ ဝရာဒါယီ-လည္းၾကည့္။ ဝရလာဘီ,ဝရညဴ-တို႕လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vara:ဝရ(ဗ်)
[ဝရမ္-သံ။မနပၸိယံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝရိ(ဗ်)-ျပာ။]
စဉ္းငယ္-အနည္းငယ္-ခ်စ္အပ္ေသာ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vara:ဝရ
စု = ဣစၧာ ယာစန သမ႓တၱီသု-လိုခ်င္ျခင္း,ေတာင္းျခင္း,ဆည္းကပ္ျခင္းတို႔၌။ ဝါေရတိ၊ ဝါရယတိ။
ဘူ+စု = အာဝရေဏ-ပိတ္ဆို႔ျခင္း၌။ ဝရတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vara:ဝရ (ပ) (√ဝရ္+အ)
သားမက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vara:ဝရ (န)
သိေႏၶာဆား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vara:ဝရ (ပ၊န) (√ဝရ္+အ)
ဆု။ ေတာင့္တေသာ ဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vara:ဝရ (တိ) (√ဝရ္+အ)
ျမတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,