Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
varāka:a.[〃] あわれな,貧困の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Varāka,【形】 可憐的,悲慘的人。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Varāka,【形】可憐的,悲慘的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
varāka: varāka(thī,pu)
ဝရာက(ထီ၊ပု)
«vara+ka.ṇvādi.13.vara+āka.thī-nitea varākāç varākī.(ti) varāka.thī-nitea varākī-saṃ.varāga,varāya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝရ+က။ ဏြာဒိ။၁၃။ဝရ+အာက။ ထီ-၌ ဝရာကာ,ဝရာကီ။ (တိ) ဝရာက။ ထီ-၌ ဝရာကီ-သံ။ ဝရာဂ၊ ဝရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
varāka,(adj.) wretched; a miserable person.vāraka (m.),a jar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Varāka,(adj.) [cp.Epic Sk.varāka] wretched,miserable S.I,231; J.IV,285; Vism.315; VvA.101; PvA.120 (syn.for kapaṇa),175 (id.).(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VARĀKA:[a] người khốn khổ bần cùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
varāka:ဝရာက(ထီ၊ပု)
[ဝရ+က။ ဏြာဒိ။၁၃။ဝရ+အာက။ ထီ-၌ ဝရာကာ,ဝရာကီ။ (တိ) ဝရာက။ ထီ-၌ ဝရာကီ-သံ။ ဝရာဂ၊ ဝရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ယုတ္ညံ့ေသာ၊ သူ။ (၂) ဆင္းရဲေသာ၊ သူ။ (၃) အထီးက်န္-ခိုကိုးရာမဲ့-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
varāka:ဝရာက (ပ)
သူဆင္းရဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
varāka:ဝရာက (တိ)
ဆင္းရဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,