Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
varāha:m.[〃] 猪,野猪,いのしし.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Varāha,【陽】 豬,公豬。 ~hī,【陰】 母豬。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Varāha,【陽】豬,公豬。varāhī,【陰】母豬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
varāha: varāha(pu)
ဝရာဟ(ပု)
«varāha+a.varāho viyāti varāho.pā,ṭṭha,5,3.98.»
[ဝရာဟ+အ။ ဝရာေဟာ ဝိယာတိ ဝရာေဟာ။ ပါ၊႒၊၅၊၃။၉၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
varāha: varāha(pu)
ဝရာဟ(ပု)
«vara+ha.variyatīti varāho,sūkaro.ṇvādi.223.vara+ā+hana+kvi.vare āhantīti varāho,varesati āhantabboti vā varāho.ṭī.617.varaha+ṇa.nīti,dhātu.196.349.varāha-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝရ+ဟ။ ဝရိယတီတိ ဝရာေဟာ၊ သူကေရာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂၃။ ဝရ+အာ+ဟန+ကြိ။ ဝေရ အာဟႏၲီတိ ဝရာေဟာ၊ ဝေရသတိ အာဟႏၲေဗၺာတိ ဝါ ဝရာေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၇။ဝရဟ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၉၆။ ၃၄၉။ ဝရာဟ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
varāha:[m.] a hog; a boar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Varāha,[Vedic varāha & varāhu,freq.in Rigveda] a boar,wild hog Dh.325=Th.1,17; J.V,406=VI,277; Miln.364; Sdhp.378.(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VARĀHA:[m] heo thiến,cừu con,heo đực --hī [f] heo nái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
varāha:ဝရာဟ(ပု)
[ဝရ+ဟ။ ဝရိယတီတိ ဝရာေဟာ၊ သူကေရာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂၃။ ဝရ+အာ+ဟန+ကြိ။ ဝေရ အာဟႏၲီတိ ဝရာေဟာ၊ ဝေရသတိ အာဟႏၲေဗၺာတိ ဝါ ဝရာေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၁၇။ဝရဟ+ဏ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၁၉၆။ ၃၄၉။ ဝရာဟ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁ ဝက္။ (၂) ဆင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
varāha:ဝရာဟ(ပု)
[ဝရာဟ+အ။ ဝရာေဟာ ဝိယာတိ ဝရာေဟာ။ ပါ၊႒၊၅၊၃။၉၈။]
(၁) ဝက္႐ုပ္။ (၂) ဝရာဟမည္ေသာ သား႐ုပ္၊ ေျပာင္႐ုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
varāha:ဝရာဟ (ပ)
ဝက္။ ဆင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,