Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vandiya:a.[vandati の grd.] 尊敬礼拝を受くべき.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vandiya: vandiya(ti)
ဝႏၵိယ(တိ)
«vanda+ṇya.vandu-saṃ,vaṃdiya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝႏၵ+ဏ်။ ဝႏၵဳ-သံ၊ ဝံဒိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vandiya: vandiya(kri,vi)
ဝႏၵိယ(ႀကိ၊ဝိ)
«vanda+tvā.vandiya-saṃ.vaṃdiya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝႏၵ+တြာ။ ဝႏၵိယ-သံ။ ဝံဒိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vandiya:[abs.of vandati] having saluted; paid homage; having honoured; having adored.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vandiya:ba đối tượng tỳ khưu nên đảnh lễ tức quỳ lạy gồm đức phật,tỳ khưu tu trước mình,và tỳ khưu thánh hạnh (dhammika) sống khác trú xứ với mình các trường hợp ngoài ra (dĩ nhiên vẫn với bậc cao trọng) có thể chỉ xá dài đã đủ xem thêm chữ avandiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vandiya:ဝႏၵိယ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝႏၵ+တြာ။ ဝႏၵိယ-သံ။ ဝံဒိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ရွိခိုး-ဦးၫႊတ္-ခ်ီးမြမ္း-ၿပီး၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vandiya:ဝႏၵိယ(တိ)
[ဝႏၵ+ဏ်။ ဝႏၵဳ-သံ၊ ဝံဒိယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ရွိခိုးအပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ၊ သူ။ (န) (၂) ရွိခိုးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vandiya:ဝႏၵိယ (တိ)
ရွိခိုးရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,