Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vandana,【中】 ~nā,【陰】 敬禮,敬意。(p278)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vandana,(fr.vand,cp.Vedic vandana),【中】Vandanā,【陰】敬禮,敬意,頂禮(salutation,respect,paying homage; veneration,adoration)。音譯:伴談、和南。義林章四本曰:「若雲伴談,或雲伴題,此雲稽首,亦雲禮拜,訛名和南。」西域記二曰:「致敬之式,其儀九等:一發言慰問,二俯首示敬,三舉手高揖,四合掌平拱,五屈膝,六長跪,七手膝踞地,八五輪俱屈,九五體投地。」cf.:Namakkāra (梵Namaskāra那謨悉羯羅),禮拜。Vin.(Pari.V,206.;CS:p.358)︰Navakatarenupāli,bhikkhunā vuḍḍhatarassa bhikkhuno pāde vandantena ekaṁsaṁ uttarāsaṅgaṁ karitvā,añjaliṁ paggahetvā ubhohi pāṇitalehi pādāni parisambāhantena,pemañca gāravañca upaṭṭhāpetvā pādā vanditabbā.(較年輕的比丘,優婆離!頂禮諸較年長的比丘時,應外衣偏袒一肩,合掌,以兩掌完全觸摸雙足,應釋出愛心及恭敬心而頂禮。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vandana: vandana(ti)
ဝႏၵန(တိ)
«vanda+yu.nīti,dhātu.91.vandana-saṃ.vaṃdaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝႏၵ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၉၁။ဝႏၵန-သံ။ ဝံဒဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vandana:[nt.] salutation; homage.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vandana,(nt.) & Vandanā (f.) [fr.vand,cp.Vedic vandana] salutation,respect,paying homage; veneration,adoration A.I,294 (ā); II,203 (+pūjā); J.I,88; Pug.19,24; Mhvs 15,18; Miln.377; PvA.I,53; SnA 492; ThA.256; Sdhp.221,540.(Page 601)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VANDANA:[nt] --nā [f] sự lễ bái,tôn kính
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vandana:sự đảnh lễ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vandana:ဝႏၵန(တိ)
[ဝႏၵ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၉၁။ဝႏၵန-သံ။ ဝံဒဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ရွိခိုး-ခ်ီးမြမ္း-ေသာ၊ သူ။ (ထီ၊န) (၂) ရွိခိုးျခင္း။ (၃) (ဂုဏ္ေတာ္၌) ၫြတ္-ကိုင္း-႐ႈိင္း-ျခင္း။ (၄) ရွိခိုးရာ (ကာလ၊ ဌာန)။ (၅) ဝႏၵနာသုတ္။ (၆) ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ (၇) ရွိခိုးေၾကာင္း ေစတနာ။ ဝႏၵနကာလ,ဝႏၵနဌာန-တို႔ၾကည့္။ ဝႏၵနာမယ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vandana:ဝႏၵန (န) (√ဝႏၵ္+ယု)
ရွိခိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,