Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vanatha:m.[vana-tha,BSk.〃] 林叢,欲林,愛林,欲念.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vanatha,【陽】 渴望,欲望。(p278)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vanatha,【陽】渴望,欲望。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vanatha: vanatha(pu,na)
ဝနထ(ပု၊န)
«vana+tha.vanati yena yo vanatho.ṭī.163.sūci.vana+thā+a.vane ṭhitattā vanatho.nīti,dhātu.68.vana+thara+kvi.vanaṃ tharati tanotīti vanatho.sutti,ṭṭha,22.vanatha-sakkatapiṭaka.»
[ဝန+ထ။ ဝနတိ ေယန ေယာ ဝနေထာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃။ သူစိ။ဝန+ထာ+အ။ ဝေန ဌိတတၱာ ဝနေထာ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၆၈။ဝန+ထရ+ကြိ။ဝနံ ထရတိ တေနာတီတိ ဝနေထာ။ သုတၱိ၊႒၊၂၂။ဝနထ-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vanatha:[m.] craving; desire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vanatha,[vana+tha; same in BSk.e.g.MVastu I.204] underwood,brushwood,thicket.Does not occur in lit.meaning,except in exegesis of Dh.283 at DhA.III,424; q.v.under vana1.Another defn is given at SnA 24:“taṇhā pariyuṭṭhāna-vasena vanaṁ tanotī ti vanatho,taṇh’ānusayass’etaṁ adhivacanaṁ.” -- The fig.meaning is “lust,desire,” see e.g.S.I,186; Th.1,338; Dh.344; Sn.16 (°ja); Dhs.1059 (as epithet of taṇhā); J.II,205 (vanathaṁ na kayirā); Nett 81,82.-- nibbanatha free from desire S.I,180; DhsA.364.(Page 600)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VANATHA:[m] ước ao,nguyện vọng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vanatha:ái mật lâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vanatha:ဝနထ(ပု၊န)
[ဝန+ထ။ ဝနတိ ေယန ေယာ ဝနေထာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၃။ သူစိ။ဝန+ထာ+အ။ ဝေန ဌိတတၱာ ဝနေထာ။ နီတိ၊ဓာတု။ ၆၈။ဝန+ထရ+ကြိ။ဝနံ ထရတိ တေနာတီတိ ဝနေထာ။ သုတၱိ၊႒၊၂၂။ဝနထ-သကၠတပိဋက။]
(၁) (က) သစ္ပင္ငယ္။ (ခ) ေနာက္ေနာက္၌-ျဖစ္-ေပါက္-ေသာသစ္ပင္။ (၂) (က) တဏွာ။ (ခ) အားႀကီးေသာတဏွာ။ (ဂ) တဏွာႏုသယ။ (၃) (က) ကိေလသာ။ (ဂ) ေနာက္ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ ကိေလသာ။ (၄) ေတာႀကီး၊ ကိေလသာဟူေသာ ေတာႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vanatha:ဝန-ထ (ပ)
ေတာင့္တျခင္း။ ခ်စ္ျခင္းအလို။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,