Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vana:n.[〃] 森,林; 欲林,欲望.-anta 林辺,森林.-kammika 樵夫,きこり.-gahana 森の茂み.-caraka 林務官,猟師.-cāraṇa 林行者.-timira 林闇草.-devatā 林神.-nimitta 林相.-pattha 山林,林叢,森林.-pantha 林道.-pati,-spati 喬木,樹.-bhaṅga 華果.-mūla 森の草木の根.-saṇḍa 密林,深林.-spati 喬木,樹.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vana,【中】 樹木,森林。 ~kammika,【陽】 林業工人。 ~gahana,【中】叢林繁茂處。 ~gumba,【陽】 樹叢。 ~cara,~caraka,~cārī,【形】 林務官,森林人。 ~devatā,【陰】 森林神。 ~ppati,~spati,【陽】 大無花果樹〔直譯:林王〕(見 Pāṭalī)。 ~pattha,【中】 在森林中的偏僻地方。~vāsī,【形】 林居的。 ~saṇḍa,【陽】 叢林繁茂處。(p278)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vana,【中】樹木,森林。vanakammika,【陽】林業工人。vanagahana,【中】叢林繁茂處。vanagumba,【陽】樹叢。vanacara,vanacaraka,vanacārī,【形】林務官,森林人。vanadevatā,【陰】森林神。vanappati,vanaspati,【陽】大無花果樹〔直譯:林王〕(見 Pāṭalī)。vanapattha,【中】在森林中的偏僻地方。vanavāsin,【形】林居的。vanasaṇḍa,【陽】叢林繁茂處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vana: vana(na)
ဝန(န)
«vana+a.vanu+a.nīti,dhātu.113.mahāni,ṭṭha.33.netti,ṭṭha,139.ṭī.536,661.pā,yo.282.saṃ,ṭī,1.123.dhana-saṃ,vaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝန+အ။ ဝႏု+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၁၃။ မဟာနိ၊႒။၃၃။ေနတၱိ၊႒၊၁၃၉။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆၊၆၆၁။ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၈၂။သံ၊ဋီ၊၁။၁၂၃။ဓန-သံ၊ ဝဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vana:[nt.] a wood; forest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vana,2 (nt.) [van vanati & vanoti to desire=Av.vanaiti Lat.venus,Ohg.wini friend (:E.winsome,attractive) wunsc=E.wish,giwon=E.wont; also “to win.” The spelling sometimes is vaṇ: see vaṇi.-- The defn at Dhtp 523 is “yācane” (i.e.from begging),at Dhtm 736 “yācāyaṁ”] lust,desire.In exegetical literature mixed up with vana1 (see definitions of vana1).-- The word to the Pāli Buddhist forms a connection between vana and nibbāna,which is felt as a quâsi derivation fr.nibbana= nis+vana:see nibbana & cp.nibbāna II.B 1.-- S.I,180 (so ‘haṁ vane nibbanatho visallo); Sn.1131 (nibbana); Dh.334; Th.1,691 (vanā nibbanaṁ āgataṁ).-- A denom.fr.vana2 is vanāyati (like vanīyati fr.vaṇi).(Page 600)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vana,1 (nt.) [Ved.vana.-- The P.(edifying) etymology clearly takes vana as belonging to van,and,dogmatically,equals it with vana2 as an allegorical expression (“jungle”) to taṇhā (e.g.DhsA.364 on Dhs.1059; DhA.III,424 on Dh.283).-- The Dhtp (174) & Dhtm (254) define it “sambhattiyaṁ,” i.e.as meaning companionship] the forest; wood; as a place of pleasure & sport (“wood”),as well as of danger & frightfulness (“jungle”),also as resort of ascetics,noted for its loneliness (“forest”).Of (fanciful) defns of vana may be mentioned:SnA 24 (vanute vanotī ti vanaṁ); KhA 111 (vanayatī ti vanaṁ); DhsA.364 (taṁ taṁ ārammaṇaṁ vanati bhajati allīyatī ti vanaṁ,yācati vā ti vanaṁ [i.e.vana2].vanatho ti vyañjanena padaṁ vaḍḍhitaṁ ...balava-taṇhāy’etaṁ nāma); DhA.III,424 (mahantā rukkhā vanaṁ nāma,khuddakā tasmiṁ vane ṭhitattā vanathā nāma etc.with further distinguishing detail,concerning the allegorical meanings).-- D.II,256 (bhikkhūṇaṁ samitiṁ vanaṁ); A.I,35,37; Dh.283 (also as vana2); Sn.272,562 (sīho nadati vane),1015 (id.),684 (Isivhaya v.); Sn.p.18 (Jetavana),p.115 (Icchānaṅgala); Th.2,147 (Añjanavana; a wood near Sāketa,with a vihāra); J.V,37 (here meaning beds of lotuses); Miln.219 (vanaṁ sodheti to clear a jungle); Dhs.1059 (“jungle”=taṇhā); Pv.II,65 (arañña°-gocara); Vism.424 (Nandana° etc.); DhA.IV,53 (taṇhā° the jungle of lust).Characterized as amba° mango grove D.II,126 and passim; ambāṭaka° plum grove Vin.II,17; udumbara of figs DhA.I,284; tapo° forest of ascetics ThA.136; DhA.IV,53; nāga° elephant forest M.I,175; brahā wild forest A.I,152; III,44; Vv 633; J.V,215; mahā° great forest Th.2,373 (rahitaṁ & bhiṁsanakaṁ).-- vanataraṁ (with compar.suffix) thicker jungle,denser forest Miln.269 (vanato vanataraṁ pavisāma).-- On similes see J.P.T.S.1907,133.Cp.vi°

--anta the border of the forest,the forest itself Sn.708,709; Pv.II,310 (=vana C.).--kammika one who works in the woods J.IV,210 (°purisa); V,427,429.--gahana jungle thicket Vism.647 (in simile).--gumba a dense cluster of trees Vv 817 (cp.VvA.315).--caraka a forester SnA 51 (in simile).--cetya a shrine in the wood J.V,255.--timira forest darkness; in metaphor °matt-akkhin at J.IV,285=V.284,which Kern (Toev.s.v.) changes into °patt-akkhin,i.e.with eyes like the leaves of the forest darkness.Kern compares Sk.vanajapattr’ākṣī Mbh I.171,43,and vanaja-locanā Avad.Kalp.3,137.The Cy.explns are “vana-timira-puppha-samān’akkhī,” and “giri-kaṇṇika-samāna-nettā”; thus taking it as name of the plant Clitoria ternatea.--dahaka (& °dahana) burning the forest (aggi) KhA 21 (in simile).--devatā forest deva S.IV,302.--ppagumba a forest grove VbhA.196.--ppati (& vanaspati) [cp.Vedic vanaspati,Prk.vaṇapphai] “lord of the forest,” a forest tree; as vanappati only at Vin.III,47; otherwise vanaspati,e.g.S.IV,302 (osadhī+tiṇa+v.; opposed to herbs,as in R.V,); A.I,152; J.I,329; IV,233 (tiṇa-latā-vanaspatiyo); DhA.I,3.--pattha a forest jungle D.I,71; III,38,49,195; M.I,16,104; Vin.II,146; A.I,60; III,138 (arañña°); Pug.59,68; DA.I,210.--pantha a jungle road A.I,241.--bhaṅga gleanings of the wood,i.e.presents of wild fruit & flowers A.IV,197.--mūla a wild root D.I,166 (+phala); A.I,241 (id.); Miln.278.--rati delight in the forest DhA.II,100.--vaṇṇanā praise of the jungle DhA.II,100.--vāsin forest-dweller SnA 56 (Mahā-tissatthera).--saṇḍa jungle-thicket,dense jungle D.I,87,117; S.III,109 (tibba v.avijjāya adhivacana); A.III,30; J.I,82,170; DhA.I,313; II,100.(Page 600)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VANA:[nt] rừng,chòm cây --kammika [m] thợ rừng --gahana [nt] sự dày đặc của rừng --gumba [m] chòm cây --cara,--caraka,--cārī [a] lính kiểm lâm,người hay thú ở rừng --devatā [f] chư thiên ở trong rừng --ppati,--spati [m] loại cây to có trái không có bông (như cây mít) --pattha [nt] chỗ ở xa trong rừng sâu --vāsī [a] chỗ ở trong rừng --saṇṇa sự dày đặc trong rừng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vana:ái sâm lâm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vana:ဝန(န)
[ဝန+အ။ ဝႏု+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၁၃။ မဟာနိ၊႒။၃၃။ေနတၱိ၊႒၊၁၃၉။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆၊၆၆၁။ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၈၂။သံ၊ဋီ၊၁။၁၂၃။ဓန-သံ၊ ဝဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေတာ၊ ေတာအုပ္။ (၂) ခ်ဳံငယ္။ (၃) ဥယ်ာဉ္။ (၄) ကိေလသာ။ (၅) တဏွာ (အားႀကီးေသာ တဏွာ)။ (၆) ေရ။ (၇) သစ္ပင္။ (၈) ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္း၊ (ေတာင္ကြၽန္း)။ (၉) သုသာန္ (သခၤ်ိဳင္း)။ (၁ဝ) ဝနသံယုတ္။ (၁၁) ေတာေစာင့္နတ္။ ဝနဒ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vana:ဝန
ဘူ = သမ႓တၱိယံ- ဆည္းကပ္မွီဝဲျခင္း၌။ ဝနတိ။
[ဘူ+စု = ဥပကာရ အသဒၵေဟသု-ေက်းဇူးျပဳျခင္း,မယုံၾကည္ျခင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ သေဒၵါပတာ ေပသု-အသံျပဳျခင္း,ပူေလာင္ျခင္းတို႔၌လည္း ေကာင္း။ ဓာတြတၳ။]
တနာ = ယာစေန-ေတာင္းျခင္း၌။ ဝေနာတိ။ ေမာဂၢလႅာနဓာတုပါဌ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vana:ဝန (န) (√ဝန္+အ)
ေတာ။ ဥယ်ာဥ္။ တဏွာရာဂ တည္းဟူေသာ ေတာ။ အလိုဆႏၵ။ ဥစၥာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,