Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vambhī,【陽】 以輕視對待的人。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vambhī,【陽】以輕視對待的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vambhī: vambhī(ti)
ဝမ႓ီ(တိ)
«vambha+ṇī.thī-nitea vambhinī.»
[ဝမ႓+ဏီ။ထီ-၌ ဝမ႓ိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vambhī:[m.] one who treats with contempt.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAMBHĪ:[3] người đối đãi một cách khinh bỉ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vambhī:ဝမ႓ီ(တိ)
[ဝမ႓+ဏီ။ထီ-၌ ဝမ႓ိနီ။]
ကဲ့ရဲ႕-႐ႈတ္ခ်-ႏွိမ့္ခ်-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vambhī:ဝမ႓ီ (တိ)
႐ႈတ္ခ်တတ္သည္။ဝေမ႓တ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,