Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vallūra:vallura n.[cf.Sk.vallūra] 乾肉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vallūra,【中】 肉幹。(p280)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vallūra,【中】肉乾。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vallūra: vallūra(ti)
ဝလႅဴရ(တိ)
«valla+uīra.vallativallabhabhāvena bhavatīti vallūro,vallati aññamaññaṃ bandhatīti vā vallūro.ka.67va.rū.68va.nīti,sutta.1316.nīti,dhātu 166.vallīyati saṃvarīyatīti vallūro.ṇvādi.171.ṭī.279-8va.vallūra-saṃ.»
[ဝလႅ+ဦရ။ ဝလႅတိဝလႅဘဘာေဝန ဘဝတီတိ ဝလႅဴေရာ၊ ဝလႅတိ အညမညံ ဗႏၶတီတိ ဝါ ဝလႅဴေရာ။ ကစၥည္း။ ၆၇ဝ။ ႐ူ။၆၈ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၁၆။ နီတိ၊ဓာတု ၁၆၆။ ဝလႅီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝလႅဴေရာ။ ဏြာဒိ။ ၁၇၁။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၉-၈ဝ။ ဝလႅဴရ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vallūra:[nt.] dried flesh.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VALLŪRA:[nt] thịt khô
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vallūra:ဝလႅဴရ(တိ)
[ဝလႅ+ဦရ။ ဝလႅတိဝလႅဘဘာေဝန ဘဝတီတိ ဝလႅဴေရာ၊ ဝလႅတိ အညမညံ ဗႏၶတီတိ ဝါ ဝလႅဴေရာ။ ကစၥည္း။ ၆၇ဝ။ ႐ူ။၆၈ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၁၆။ နီတိ၊ဓာတု ၁၆၆။ ဝလႅီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝလႅဴေရာ။ ဏြာဒိ။ ၁၇၁။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၉-၈ဝ။ ဝလႅဴရ-သံ။]
အမဲညႇင္း၊ သားညႇင္း၊ အမဲ-အသား-ေျခာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vallūra:ဝလႅဴရ (န)
အမဲေျခာက္။ သားညႇင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,