Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
valañja:m.[cf.valañjeti] 線,足跡,跡; 大便,糞; 効用.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Valañja,【中】 (在【合】中) 車轍,痕跡,使用,被隱秘的。 ~na,【中】 憑借,使用,當作,用減輕身體。 ~naka,【形】 適合被用或花費的。(p279)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Valañja,【中】(在【合】中) 1.車轍(track),線條(line),痕跡(trace,in padavalañja track,footprint)。2.被隱秘的(that which is spent or secreted)。3.valañjana,【中】憑藉,使用,當作,用減輕身體。valañjanaka,【形】適合被用或花費的。valañjaṁ muñcati,釋放自己(to ease oneself)。【反】avalañja,無用的(useless,superfluous)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
valañja: valañja(ti)
ဝလၪၨ(တိ)
«valaji+ṇa.valaji+ṇa.»
[ဝလဇိ+ဏ။ ဝလဇိ+ဏ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
valañja: valañja(pu)
ဝလၪၨ(ပု)
«vaḷaji+ṇa.nīti.dhātu.49.valaji+ṇa.dhātvattha.»
[ဝဠဇိ+ဏ။ နီတိ။ ဓာတု။၄၉။ ဝလဇိ+ဏ။ ဓာတြတၳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
valañja:[nt.] (in cpds.),a track; trace; use; that which is secreted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Valañja,(-°) [see valañjeti] 1.track,line,trace,in pada° track,footprint J.I,8; II,153 (v.l.lañca & lañcha); IV,221 (valañcha T.),383; DhA.II,38.-- 2.that which is spent or secreted,i.e.outflow,fæces,excrement,in sarīra° fæces J.I,70,80,421 (°ṁ muñcati to ease oneself); III,486; DhA.II,55.-- 2.design,use; only neg.avalañja useless,superfluous Vin.IV,266; VvA.46 (°ṁ akaṁsu rendered useless); DhA.IV,116.(Page 602)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VALAÑJA:[nt] dấu,vết,dùng xài,cái nào có vẻ bí mật --na [nt] sự tu bổ,hồi phục,sự cần dùng,hành vi như,làm thân thể dễ chịu --naka [a] nên,đáng cần dùng,xài phí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
valañja:ဝလၪၨ(ပု)
[ဝဠဇိ+ဏ။ နီတိ။ ဓာတု။၄၉။ ဝလဇိ+ဏ။ ဓာတြတၳ။]
သုံးေဆာင္-သုံးစြဲ-ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
valañja:ဝလၪၨ(တိ)
[ဝလဇိ+ဏ။ ဝလဇိ+ဏ။]
သုံးေဆာင္-သုံးစြဲ-ယူ-စြဲကိုင္-အပ္ေသာ။ ပလၪၨလ ၂-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
valañja:ဝလၪၨ (ပ)
သံုးေဆာင္ျခင္း။ က်င္ႀကီး။
ပဒဝလၪၨ၊ ေျခရာ။ ဗဟိဝလၪ၊ၨ အပ၌ သံုးေဆာင္ေစပါးအပ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,