Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vakula:m.樹の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vakula,【陽】 小葉槍彈木(菲律賓和太平洋西南地區的一種巨大的喬木 (Mimusops parvifolia),其果實可食,木材非常致密,紋理細膩,顏色紅色或粉紅色)。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vakula,【陽】牛油果 (Mimusops elengi),山欖科,常綠喬木,木材非常致密,紋理細膩,顔色紅色或粉紅色,果實可食用,景觀路樹。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vakula: vakula(pu)
ဝကုလ(ပု)
«vaka+ula.vaka ādāne ulo.ṭī.572.bakula,vakula-saṃ.baula-prā.»
[ဝက+ဥလ။ ဝက အာဒါေန ဥေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၇၂။ ဗကုလ၊ ဝကုလ-သံ။ ဗဥလ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vakula:[m.] the tree Mimusops Elengi.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vakula,[cp.*Sk.vakula] a tree (Mimusops elengi) J.V,420.(Page 591)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAKULA:[m] cây ở miền nhiệt đới,có nhiều mủ trắng,lá dai như da,bông có tám cánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vakula:ဝကုလ(ပု)
[ဝက+ဥလ။ ဝက အာဒါေန ဥေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၇၂။ ဗကုလ၊ ဝကုလ-သံ။ ဗဥလ-ျပာ။]
ခ်ယားပင္၊ ခေရပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vakula:ဝကုလ (ပ)
ခ်ယားပင္။Mimupa Elengiဗကုလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,