Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vakkala:m.[BSk.valkala.cf.vāka] 樹皮,樹皮衣.cf.vakkali.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vakkala,【中】 樹皮衣,樹皮。 ~lī,【形】 穿樹皮衣的。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vakkala,【中】樹皮衣,樹皮。vakkalī,【形】穿樹皮衣的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vakkala: vakkala(pu,na)
ဝကၠလ(ပု၊န)
«vakka+ala.vakke rukkhatace alanti vakkalaṃ,ka.665.vakka tace alo.ṭī.442.vakka rukkhatace,vakkalaṃ.ru.675.vala+kala.valate saṃvuṇotīti vakkalaṃ.la- ka-pru.kappadduma.vaka-saṃ.vakkala-prā,addhamāgadhī.»
[ဝကၠ+အလ။ ဝေကၠ ႐ုကၡတေစ အလႏၲိ ဝကၠလံ၊ ကစၥည္း။ ၆၆၅။ ဝကၠ တေစ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ ဝကၠ ႐ုကၡတေစ၊ ဝကၠလံ။ ႐ု။ ၆၇၅။ ဝလ+ကလ။ ဝလေတ သံဝုေဏာတီတိ ဝကၠလံ။ လ-ကို က-ျပဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝက-သံ။ ဝကၠလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vakkala:[nt.] a garment made of bark; the strips taken for that purpose.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vakkala,[cp.BSk.valkala (e.g.Jtm 210):see vāka] 1.the bark of a tree J.II,13 (°antara); III,522.-- 2.a bark garment (worn by ascetics):see vakkali.(Page 591)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAKKALA:[nt] đồ mặc làm bằng vỏ cây --lī [3] mặc đồ bằng vỏ cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vakkala:ဝကၠလ(ပု၊န)
[ဝကၠ+အလ။ ဝေကၠ ႐ုကၡတေစ အလႏၲိ ဝကၠလံ၊ ကစၥည္း။ ၆၆၅။ ဝကၠ တေစ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၂။ ဝကၠ ႐ုကၡတေစ၊ ဝကၠလံ။ ႐ု။ ၆၇၅။ ဝလ+ကလ။ ဝလေတ သံဝုေဏာတီတိ ဝကၠလံ။ လ-ကို က-ျပဳ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝက-သံ။ ဝကၠလ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေလ်ာ္ေတ-အဝတ္-သကၤန္း။ (၂) သစ္ေခါက္၊ သစ္ခြံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vakkala:ဝကၠလ (န)
အခြံ။ အေခါက္။ ေလွ်ာ္ေတ။ ေလွ်ာ္ေတသကၤန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,