Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vakka:①a.[=vaṅka,Sk.vakra] 曲った.②n.[Sk.vṛkka] 腎,腎臓.-pañcaka 腎臓までの五種 [三十二身分の中].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vakka,【中】 腎。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vakka,【中】腎。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vakka: vakka(na)
ဝကၠ(န)
«vakka+a.vatta-saṃ.vakka-prā.vagga-addhamāgadhī»
[ဝကၠ+အ။ ဝတၱ-သံ။ ဝကၠ-ျပာ။ ဝဂၢ-အဒၶမာဂဓီ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vakka: vakka(ti)
ဝကၠ(တိ)
«vakka+a.vaṅka-koṭille,vaṅkasaddo hi vakkasaddena samānattho,vakkasaddo ca vaṅkasaddena.nīti,dhātu.12-3.vakra-saṃ.vakka-prā,addhamāgadhī»
[ဝကၠ+အ။ ဝကၤ-ေကာဋိေလႅ၊ ဝကၤသေဒၵါ ဟိ ဝကၠသေဒၵန သမာနေတၳာ၊ ဝကၠသေဒၵါ စ ဝကၤသေဒၵန။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂-၃။ ဝၾက-သံ။ ဝကၠ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vakka: vakka(na)
ဝကၠ(န)
«vaka+ka.vaka-ādāne,vakati odanaṃ ādadātīti vakkaṃ.ṇvādi,14.vaca+ka.vaca-viyattīyaṃ vācāyaṃ.rū.671.(pu) vhakka-saṃ»
[ဝက+က။ ဝက-အာဒါေန၊ ဝကတိ ဩဒနံ အာဒဒါတီတိ ဝကၠံ။ ဏြာဒိ၊ ၁၄။ ဝစ+က။ ဝစ-ဝိယတၱီယံ ဝါစာယံ။ ႐ူ။ ၆၇၁။ (ပု) ဝွကၠ-သံ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vakka:[nt.] the kidney.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vakka,2 (nt.) [Vedic vṛkka] the kidney Sn.195; Kh III,; Miln.26; DhsA.140.In detail described as one of the 32 ākāras at Vism.255,356; VbhA.60,239,356.

--pañcaka the series of five (constituents of the body) beginning with the kidney.These are vakka,hadaya,yakana,kilomaka,pihaka:VbhA.249.(Page 591)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vakka,1 (adj.) [Vedic vakra; the usual P.form is vaṅka] crooked J.I,216.(Page 591)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAKKA:[nt] thận,cật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vakka:thận,cật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vakka:ဝကၠ(န)
[ဝက+က။ ဝက-အာဒါေန၊ ဝကတိ ဩဒနံ အာဒဒါတီတိ ဝကၠံ။ ဏြာဒိ၊ ၁၄။ ဝစ+က။ ဝစ-ဝိယတၱီယံ ဝါစာယံ။ ႐ူ။ ၆၇၁။ (ပု) ဝွကၠ-သံ]
အညႇိဳ႕။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vakka:ဝကၠ(တိ)
[ဝကၠ+အ။ ဝကၤ-ေကာဋိေလႅ၊ ဝကၤသေဒၵါ ဟိ ဝကၠသေဒၵန သမာနေတၳာ၊ ဝကၠသေဒၵါ စ ဝကၤသေဒၵန။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂-၃။ ဝၾက-သံ။ ဝကၠ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
ေကြ႕-ေကာက္-ေသာ။ ဝကၠဂၤ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vakka:ဝကၠ(န)
[ဝကၠ+အ။ ဝတၱ-သံ။ ဝကၠ-ျပာ။ ဝဂၢ-အဒၶမာဂဓီ]
သစ္ေခါက္၊ သစ္ခြံ။ (ဝကၠလ-ၾကည့္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vakka:ဝကၠ
ဘူ = ဂတိ ေကာဋိလႅ ႐ုကၡတေစသု-သြားျခင္း,ေကာက္ေကြ႕ျခင္း,သစ္ခြံအနက္တို႔၌။ ဝကၠတိ။
စု = နာသန ဘာသေနသု-ဖ်က္ဆီးျခင္း,စကားဆိုျခင္းတို႔၌။ ဝေကၠတိ၊ ဝကၠယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vakka:ဝကၠ (န)
အညႇိဳ႕။ ေက်ာက္ကပ္။ အခြံ။ အေခါက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vakka:ဝကၠ (တိ) (√ဝၪၥ္+ရ)
ေကာက္သည္။ ကုန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,