Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vajjha:a.[Sk.vadhya.vadhati vadh の grd.] 屠殺さるべき,殺さるべき.-ghāta,-ghātaka 死刑執行人.-bhāvapatta 死刑の宣告を受けた.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vajjha,【形】 適合被殺的,適合被處罰的。 ~ppatta,【形】被宣告有罪的。 ~bheri,【陰】 死刑鼓。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vajjha,(grd.of vadhati),【形】被殺的,被處罰的(to be killed,slaughtered or executed; object of execution; meriting death)。vajjhappatta,【形】被宣告有罪的。vajjhaghāta﹐劊子手。vajjhapaṭaha-bheri,【陰】死刑鼓。vajjha,【反】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajjha: vajjha(kri,vi)
ဝဇၩ(ႀကိ၊ဝိ)
«hana+tvā.vadha+tvā.ya-lā.»
[ဟန+တြာ။ ဝဓ+တြာ။ ယ-လာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajjha: vajjha(na)
ဝဇၩ(န)
«vajjha+tta.tta-kre.4.123.»
[ဝဇၩ+တၱ။ တၱ-ေၾက။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၁၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajjha: vajjha(ti)
ဝဇၩ(တိ)
«hana+ṇya.hananaṃ vajjhā,hantabbo vajjho.ka.63va.rū.66va.nīti,sutta.1347.ṭī.737.vakha+ṇya.vadha hiṃ sāyaṃ.nirutti.5va9-nhā.thī-nitea vajjhā.vadhya-saṃ.vajjha-prā,addhamāgadhī.»
[ဟန+ဏ်။ ဟနနံ ဝဇၩာ၊ ဟႏၲေဗၺာ ဝေဇၩာ။ ကစၥည္း။ ၆၃ဝ။ ႐ူ။ ၆၆ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၄၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၇။ ဝခ+ဏ်။ ဝဓ ဟႎ သာယံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅ဝ၉-ႏွာ။ ထီ-၌ ဝဇၩာ။ဝဓ်-သံ။ ဝဇၩ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vajjha:[adj.] fit to be killed or punished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajjha,(adj.) [grd.of vadhati] to be killed,slaughtered or executed; object of execution; meriting death Vin.IV,226; Sn.580 (go vajjho viya); J.II,402 (cora); VI,483 (=vajjhappatta cora C.); Vism.314; KhA 27.--avajjha not to be slain,scathless Sn.288 (brāhmaṇa); Miln.221=J.V,49; Miln.257 (°kavaca invulnerable armour).

--ghāta a slaughterer,executioner Th.2,242 (cp.ThA.204).--cora a robber (i.e.criminal) waiting to be executed PvA.153.--paṭaha-bheri the execution drum PvA.4.--bhāvapatta condemned to death J.I,439.--sūkariyo (pl.) sows which had no young,barren sows (read vañjha°!) J.II,406.(Page 593)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAJJHA:[a] đáng giết hay hành phạt --ppatta [a] kết án --bheri [f] sự đánh trống để hành tội,hành quyết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajjha:ဝဇၩ(တိ)
[ဟန+ဏ်။ ဟနနံ ဝဇၩာ၊ ဟႏၲေဗၺာ ဝေဇၩာ။ ကစၥည္း။ ၆၃ဝ။ ႐ူ။ ၆၆ဝ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၄၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၇။ ဝခ+ဏ်။ ဝဓ ဟႎ သာယံ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅ဝ၉-ႏွာ။ ထီ-၌ ဝဇၩာ။ဝဓ်-သံ။ ဝဇၩ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သတ္အပ္-သင့္-ထိုက္ေသာ။ (၂) သတ္ျခင္း။ (၃) သတ္အပ္လတၱံ႕-ေသဒဏ္ေပးၿပီး-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajjha:ဝဇၩ(န)
[ဝဇၩ+တၱ။ တၱ-ေၾက။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၁၂၃။]
သတ္အပ္သည္၏အျဖစ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajjha:ဝဇၩ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဟန+တြာ။ ဝဓ+တြာ။ ယ-လာ။]
ညႇင္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-သတ္ျဖတ္-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajjha:ဝဇၩ (တိ) (√ဝဓ္+ယ)
သတ္ရာေသာ။ သတ္ထိုက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,