Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vajja:①n.[vajjati の grd.cf.Sk.varjya] 罪,罪過.-āvajja 種々の罪,大小の罪.-dassin 罪を認める者.-paṭicchādika 覆罪の.-bahula 多罪.②a.n.[vadati または vajjati ②の grd.cf.Sk.vādya] 言わるべき,所言,語; 奏でらるベき,楽器.③vadati の opt.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vajja,【中】 過失,樂器。【形】 應該被避免的,應該被告訴的。 ~nīya,【形】適合被避免的,適合被避開的。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vajja,vajjā,vajjuṁ﹐pot.of vad,see vadati(說,講)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vajja,2 (cp.Sk.vādya,grd.of vad) 【中】【形】1.應被說(to be said)。saccavajja(=sacca-vacana)﹐真理的語言。See also mosa-vajja.2.應被發聲(to be sounded,i.e.musical instrument (vajjabheri))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vajja,1(grd.of vajjati,cp.Sk.varjya),【中】罪,過失(a fault,sin)。【形】應該被避免的(that which should be avoided),應該被告訴的。peyya-vajja,愛言,隨順眾生根性,善言慰諭,令受道住真理。vajjadassin,看見過失(finding fault)。anavajja & sāvajja,the relation of which to vajja is doubtful,see avajja.。Pakativajjato,自性罪。《分別論》(Vbh.247.)︰“Aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī”ti tattha katame aṇumattā vajjā? Yāni tāni vajjāni appamattakāni oramattakāni lahusāni lahusammatāni saṁyamakaraṇīyāni saṁvarakaraṇīyāni cittuppādakaraṇīyāni manasikārapaṭibaddhāni--ime vuccanti “aṇumattā vajjā”.Iti imesu aṇumattesu vajjesu vajjadassāvī ca hoti bhayadassāvī ca ādīnavadassāvī ca nissaraṇadassāvī ca.Tena vuccati “aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī”ti.(「於小量罪生怖畏」在此,什麼是罪呢?於小量罪生怖畏,是小量、些許、輕、輕量,可作制止、可作防護、可運作心生起、可被作意所伏,這些是說小量之罪。如此於小量之罪,或見罪,或見畏,或見過失,或見離脫,依是說於小量之罪而見畏,於此說「於小量罪生怖畏」。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajja: vajja(kri)
ဝဇၨ(ႀကိ)
«vada+a+hi.nīti,dhātu.1va2.»
[ဝဒ+အ+ဟိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁ဝ၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajja: vajja(ti)
ဝဇၨ(တိ)
«vajja+ṇa»
[ဝဇၨ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vajja: vajja(na)
ဝဇၨ(န)
«vajja+a.vi,ṭṭha,4.26va.vajjetabbānīti vajjāni.pā,yo.646.vada+ṇya.ka.544.rū.556.nīti,vutta.1129.vaditabbaṃ vattabbanti vajjaṃ,kiṃ taṃ¿ vacanaṃ.nīti,dhātu.98.vāditabbaṃ kathetabbanti vajjaṃ,vada-dhātuto ṇya-paccayo.dhātvantena sahajjādesaṃ katvā.paritta,ṭī.1va5.vada+ya.5.3va.vādayanti tanti vajjaṃ,yo.ṭī.142.vacya,vadya-saṃ.vajja-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဇၨ+အ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၂၆ဝ။ ဝေဇၨတဗၺာနီတိ ဝဇၨာနိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၆၄၆။ ဝဒ+ဏ်။ ကစၥည္း။ ၅၄၄။ ႐ူ။ ၅၅၆။ နီတိ၊ ဝုတၱ။ ၁၁၂၉။ ဝဒိတဗၺံ ဝတၱဗၺႏၲိ ဝဇၨံ၊ ကႎ တံ¿ ဝစနံ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၉၈။ ဝါဒိတဗၺံ ကေထတဗၺႏၲိ ဝဇၨံ၊ ဝဒ-ဓာတုေတာ ဏ်-ပစၥေယာ။ ဓာတြေႏၲန သဟဇၨာေဒသံ ကတြာ။ ပရိတၱ၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဝဒ+ယ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၃ဝ။ ဝါဒယႏၲိ တႏၲိ ဝဇၨံ၊ ေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၂။ ဝစ်၊ ဝဒ်-သံ။ ဝဇၨ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vajja:[nt.] nt.fault; a musical instrument.(adj.),which should be avoided; what should be told.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajja,vajjā,vajjuṁ Pot.of vad,see vadati.(Page 593)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajja,2 (adj.-nt.) [cp.Sk.vādya,grd.of vad] 1.“to be said,” i.e.speaking D.I,53 (sacca°=sacca-vacana DA.I,160).See also mosa-vajja.-- 2.“to be sounded,” i.e.musical instrument J.I,500 (°bheri).(Page 593)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vajja,1 (nt.) [grd.of vajjati,cp.Sk.varjya] that which should be avoided,a fault,sin D.II,38; S.I,221; Vin.II,87 (thūla° a grave sin); A.I,47,98; IV,140; Ps.I,122; Dh.252; VbhA.342 (syn.with dosa and garahitabba); KhA 23 (paṇṇatti° & pakati°),24 (id.),190 (loka°); DA.I,181 (=akusala-dhamma).Freq.in phrase:aṇumattesu vajjesu bhaya-dassāvin “seeing a source of fear even in the slightest sins” D.I,63; S.V,187 and passim.--°dassin finding fault Dh.76 (expld in detail at DhA.II,107).--anavajja & sāvajja,the relation of which to vajja is doubtful,see avajja.(Page 593)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAJJA:[nt] tội lỗi,nhạc cụ [adj] vật nào phải xa tránh,cái chi nên nói --nīya [a] nên tránh xa,hay xa lánh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vajja:lổi lầm,tội lỗi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajja:ဝဇၨ(န)
[ဝဇၨ+အ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄။ ၂၆ဝ။ ဝေဇၨတဗၺာနီတိ ဝဇၨာနိ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၆၄၆။ ဝဒ+ဏ်။ ကစၥည္း။ ၅၄၄။ ႐ူ။ ၅၅၆။ နီတိ၊ ဝုတၱ။ ၁၁၂၉။ ဝဒိတဗၺံ ဝတၱဗၺႏၲိ ဝဇၨံ၊ ကႎ တံ¿ ဝစနံ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၉၈။ ဝါဒိတဗၺံ ကေထတဗၺႏၲိ ဝဇၨံ၊ ဝဒ-ဓာတုေတာ ဏ်-ပစၥေယာ။ ဓာတြေႏၲန သဟဇၨာေဒသံ ကတြာ။ ပရိတၱ၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဝဒ+ယ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၃ဝ။ ဝါဒယႏၲိ တႏၲိ ဝဇၨံ၊ ေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၂။ ဝစ်၊ ဝဒ်-သံ။ ဝဇၨ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အျပစ္-(က) လြန္က်ဴးလိုေသာ စိတ္ေစတနာျဖင့္ မေစ့ေဆာ္ပဲ-သင့္-ေရာက္-ေသာ ေသခိယအာပတ္ႏွင့္ အကုသိုလ္စိတၱဳပၸါဒ္ စသည္။ (ခ) အကုသိုလ္သေဘာ။ (ဂ) ပါဏာတိပါတ စေသာ ရန္ ၅-ပါး။ (ဃ) ဝိပါကဒုကၡ၊ အက်ိဳးဝိပါက္ျဖစ္ေသာဆင္းရဲ။ (င) ကန္းေယာင္,ကုန္းေယာင္,ခြင္ေယာင္စသည္။ (စ) ပါရာဇိကအာပတ္။ (ဆ) ခုဒၵါႏုခုဒၵကအာပတ္။ (ဇ) ခြၽတ္ယြင္းမႈ။ (စ်) (အေၾကာင္းဝတၳဳဆယ္ခုရွိေသာ) မိစၧာအယူႏွင့္ ယင္း၏အေၾကာင္းတရား။ (ည) ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းရင္း၏ အျဖစ္စသည္။ (ဋ) ရာဂစေသာ ကိေလသာ။ (႒) ပါဏာတိပါတစေသာဒုစ႐ိုက္။ (ဍ) အဘိသခၤါရ=အထူးျပဳျပင္ စီရင္တတ္ေသာ ဘုံသုံးပါး၌ ျဖစ္သည့္ကုသိုလ္,အကုသိုလ္ကံ။ (ဎ) ဘဝသို႔ လားေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္,အကုသိုလ္ကံ။ (၂) စကား။ (၃) တီးခပ္အပ္ေသာ 'အာတတ' စေသာစည္။ (တိ) (၄) ၾကဉ္အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajja:ဝဇၨ(တိ)
[ဝဇၨ+ဏ]
အျပစ္-ရွိ-ႏွင့္တကြ-ျဖစ္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vajja:ဝဇၨ(ႀကိ)
[ဝဒ+အ+ဟိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁ဝ၂။]
(သင္) ေျပာ-ဆို-မိန္႔-ၾကား-ပါေလာ့။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vajja:ဝဇၨ
ဘူ+စု = ဝဇၨေန-ေရွာင္ၾကဉ္ျခင္း၌။ ဝဇၨတိ၊ ဝေဇၨတိ၊ ဝဇၨယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajja:ဝဇၨ (န)
ဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajja:ဝဇၨ (တိ) (√ဝဒ္+ယ)
ဆိုရာေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajja:ဝဇၨ (န)
အျပစ္။ အာပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vajja:ဝဇၨ (တိ) (√ဝဇၨ္+ယ)
ၾကဥ္ရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,