Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaja:m.[Sk.vraja] 牛舎.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaja,【陽】 牛棚,牛欄。(p275)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaja,(Vedic vraja:see vajati),【陽】牛棚,牛欄(a cattle-fold,cow-pen)。Giribbaja,放牧之地(a (cattle or sheep) run on the mountain J.III,479; as Npl.at Sn.408.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaja: vaja(kri)
ဝဇ(ႀကိ)
«vaja+a+hi.hi-kye.vajati-mha.»
[ဝဇ+အ+ဟိ။ ဟိ-ေက်။ ဝဇတိ-မွ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaja: vaja(na)
ဝဇ(န)
«vaja+ṇa.giribbaja-.»
[ဝဇ+ဏ။ ဂိရိဗၺဇ-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaja: vaja(pu)
ဝဇ(ပု)
«vaja+a.vaja-gatiyaṃ,vajanti yaṃ gāvo nivāsanatthāyāti vajo.ṭī.189.pā,yo.99.ja-saṃ.vaya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဇ+အ။ ဝဇ-ဂတိယံ၊ ဝဇႏၲိ ယံ ဂါေဝါ နိဝါသနတၳာယာတိ ဝေဇာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၉။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၉၉။ ဇ-သံ။ ဝယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaja:[m.] a cow-pen; cattle-fold.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaja,[Vedic vraja:see vajati] a cattle-fold,cow-pen A.III,393; J.II,300; III,270,379; Vism.166,279; DhA.I,126,396.-- giribbaja a (cattle or sheep) run on the mountain J.III,479; as Npl.at Sn.408.(Page 593)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAJA:[m] khoảng đất nhỏ nuôi bò cái,chuồng súc vật
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vaja:chòi hay lều tạm của những người chăn thú tỳ khưu có thể ở tạm nơi đây trong mùa an cư sau khi đã xin phép trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaja:ဝဇ(ပု)
[ဝဇ+အ။ ဝဇ-ဂတိယံ၊ ဝဇႏၲိ ယံ ဂါေဝါ နိဝါသနတၳာယာတိ ဝေဇာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၉။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၉၉။ ဇ-သံ။ ဝယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ႏြားျခံ။ (ခ) ႏြားေက်ာင္းသားတို႔ေနရာ။ (ဂ) ႏြားေက်ာင္းသား။ (၂) ဆိတ္ျခံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaja:ဝဇ(န)
[ဝဇ+ဏ။ ဂိရိဗၺဇ-ၾကည့္။]
ႏြားျခံႏွင့္တူေသာၿမိဳ႕၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaja:ဝဇ(ႀကိ)
[ဝဇ+အ+ဟိ။ ဟိ-ေက်။ ဝဇတိ-မွ။]
(၁) ဆည္းကပ္-ကိုးကြယ္-ေလာ့။ (၂) သြားေလာ့၊ ဝဇတိ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vaja:ဝဇ
စု = သခၤါေရ-ျပဳျပင္ျခင္း၌။ ဝေဇတိ၊ ဝဇယတိ။
ဘူ+စု = ဂမေန-သြားျခင္း၌။ ဝဇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaja:ဝဇ (ပ)
ႏြားျခံ။ အေပါင္း။ လမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,